❖ วิสัยทัศน์ ❖ “มีน้ำทำนา ประชาร่วมใจ ใส่ใจพัฒนาคุณภาพชีวิต น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี”


 


     
     
     
 


น.ส.นิมมิตา ช่างไม้
ปลัด อบต.วัดโบสถ์
โทรศัพท์ 081-8620665

 
       
       
       

นายรวิน กลิ่นไพบูลย์
หัวหน้าสำนักปลัด
อบต.วัดโบสถ์
โทรศัพท์ 087-5000577
น.ส.ยุพิน รุ่งรัศมีวิริยะ
ผู้อำนวยการกองคลัง


นายไชยวัฒน์ ลี้ลือเกียรติ
วิศวกรโยธาชำนาญการ
รักษาราชแทนผู้อำนวยการกองช่าง

น.ส.อัญญ์ทิพา เหลืองอ่อน
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม


       
       
       

ข้าราชการ


       

น.ส.อัญญ์ทิพา เหลืองอ่อน
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

นายไชยวัฒน์ ลี้ลือเกียรติ
วิศวกรโยธาชำนาญการ

น.ส.จิราวรรณ ก่ำบัว
เจ้าพนักงานการเงิน
และบัญชีชำนาญงาน

นายอภิวรเทพ อุ่นมณีรัตน
นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผนปฏิบัติการ
       
       

นายพณศักดิ์ พิมพ์สิน
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
ชำนาญงานนางทัศนีย์ ธรรมสุข
ครูนางสาวบรรจง หัวใจ
ครู


 
       

 

 
ผู้เข้าชมขณะนี้ :
รวมผู้เข้าชมทั้งหมด :
HTML hit counter - Quick-counter.net
   
องค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์
หมู่ 6 ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอพนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140
โทรศัพท์
0-3816-3104-5
โทรสาร 0-3816-3105
  facebook.com/watbotchonburi
© Copyright 2018