❖ วิสัยทัศน์ ❖ “มีน้ำทำนา ประชาร่วมใจ ใส่ใจพัฒนาคุณภาพชีวิต น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี”


 


     
     
     
 


น.ส.นิมมิตา ช่างไม้
ปลัด อบต.วัดโบสถ์
โทรศัพท์ 081-8620665

 
       
       
       

นายรวิน กลิ่นไพบูลย์
หัวหน้าสำนักปลัด
อบต.วัดโบสถ์
โทรศัพท์ 087-5000577
น.ส.จิราวรรณ ก่ำบัว
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ชำนาญงาน รักษาราชการ
แทน ผู้อำนวยการกองคลัง

โทรศัพท์ 089-5221289นายนพเกล้า ประเสริษวงษ์
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทรศัพท์ 089-5413841

น.ส.พิชชาภา เหลืองอ่อน
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการ
กองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม
โทรศัพท์ 091-9915399
       
       
       

ข้าราชการ


       

น.ส.สาวิตรี  แขกระโทก
นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผนปฏิบัติการ


นายพณศักดิ์ พิมพ์สิน
เจ้าพนักงานจัดเก็บ
รายได้ปฏิบัติงานน.ส.อัยภัคค์ศร รัศพลวรวงศ์
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการนางทัศนีย์ ธรรมสุข
ครู


       

นางสาวบรรจง หัวใจ
ครู

     

 

 
ผู้เข้าชมขณะนี้ :
รวมผู้เข้าชมทั้งหมด :
HTML hit counter - Quick-counter.net
   
องค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์
หมู่ 6 ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอพนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140
โทรศัพท์
0-3816-3104-5
โทรสาร 0-3816-3105
  facebook.com/watbotchonburi
© Copyright 2018