❖ วิสัยทัศน์ ❖ “มีน้ำทำนา ประชาร่วมใจ ใส่ใจพัฒนาคุณภาพชีวิต น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี”
✆ สายด่วน นายก 089-9192453 / ปลัด 081-8620665

 

  บริการประชาชน


  ร้องเรียนบุคลากรในหน่วยงาน โทรศัพท์ 0-3816-3104-5

  คู่มือสำหรับประชาชน  
การขอรับใบอนุญาต หรือหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร
การขอรับใบอนุญาตรับทำการเก็บขนหรือกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือขยะมูลฝอย
การขอรับหรือต่อใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่ (รายใหม่)
การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่(รายเก่า)
การรับยื่นแบบและชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
การรับยื่นแบบและชำระภาษีป้าย


  กฏหมายที่เกี่ยวข้อง  
1. รัฐธรรมนูญราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560
2. พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล-ฉบับที่-7-พ.ศ.-2562
3. พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. พ.ศ.2542
4. พรก.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารบ้านเมืองที่ดี(ฉบับที่2) พ.ศ.2562
5. พรบ.ข้อมุลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
6. พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562


  เอกสารสำหรับดาวน์โหลด  
แบบคำขอขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยพิการ
แบบคำขอขึ้นทะเบียนรับเงินผู้สูงอายุ
แบบคำขอมีบัตรประจำตัวคนพิการ
แบบคำขอรับเงินสงเคราะห์ และรับรองผู้รับผิดในการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี
แบบคำร้องขอลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
ใบขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคารสถานที่สำคัญของตำบลวัดโบสถ์
วัดโบสถ์   โรงเรียนชุมชนวัดโบสถ์
วัดอุทกเขปสีมาราม   โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัดโบสถ์
วัดดอนทอง   โรงเรียนเทพศิรินทร์ ชลบุรี (อุทกฯ อุปถัมภ์)
วัดโคกพุทธา      

 

 
ผู้เข้าชมขณะนี้ :
รวมผู้เข้าชมทั้งหมด :
HTML hit counter - Quick-counter.net
   
องค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์
หมู่ 6 ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอพนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140
โทรศัพท์
0-3816-3104-5
โทรสาร 0-3816-3105
  facebook.com/watbotchonburi
© Copyright 2018