❖ วิสัยทัศน์ ❖ “มีน้ำทำนา ประชาร่วมใจ ใส่ใจพัฒนาคุณภาพชีวิต น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี”

 

  

ประวัติความเป็นมาองค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์สภาตำบลวัดโบสถ์  ได้ยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์ โดยประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล ในราชกิจานุเบกษา เล่ม 113 ตอนที่ 9 ง ลงวันที่  30 มกราคม 2539 มีฐานะเป็นนิติบุคคล  โดยมีสำนักงานตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 6 ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ริมถนนสายพนัสนิคม - ฉะเชิงเทรา พิกัดภูมิศาสตร์ UTM 1493473   (Lat.13.5029  Lon 101.159)*  กิโลเมตรที่ 18+958  ของถนนสุขประยูร (315)  ห่างจากอำเภอพนัสนิคม  6 กิโลเมตร

*หมายเหตุ ข้อมูลละติจูด-ลองติจูด จากระบบแผนที่ดาวเทียมพอยท์เอเซียซึ่งอยู่ริมถนนสายพนัสนิคม-ฉะเชิงเทรา
 

  สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
  1. สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานตำบลวัดโบสถ์เป็นตำบลหนึ่งของอำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของอำเภอพนัสนิคม ตามถนนสายพนัสนิคม - ฉะเชิงเทรา มีอาณาเขตติดต่อดังนี้
ทิศเหนือ           ติดต่อกับ         ตำบลโคกเพลาะและตำบลวัดหลวง
ทิศตะวันออก    ติดต่อกับ         ตำบลวัดหลวงและตำบลไร่หลักทอง
ทิศใต้               ติดต่อกับ         ตำบลหน้าพระธาตุ
ทิศตะวันตก      ติดต่อกับ         ตำบลโคกเพลาะ ตำบลหน้าประดู่ อำเภอพานทอง
ตำบลวัดโบสถ์มีพื้นที่ 17.25 ตารางกิโลเมตร หรือ 10,703.15 ไร่

สภาพภูมิประเทศ  ลักษณะภูมิอากาศ
สภาพพื้นที่เป็นที่ราบลุ่มทั่วทั้งตำบล มีลำคลองหลายสาย เชื่อมติดต่อกันและกระจายทั่วทั้งตำบล ซึ่งเป็นแหล่งน้ำที่สำคัญ พื้นที่ส่วนใหญ่ทำการเกษตร
ลักษณะอากาศทั่วไปอยู่ภายใต้อิทธิพลของมรสุมที่พัดเวียนประจำฤดูกาล 2 ชนิด  คือ มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมในช่วงฤดูหนาว ตั้งแต่ประมาณกลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งจะนำความเย็นมาสู่พื้นที่ในตำบลวัดโบสถ์  กับมรสุมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมในช่วงฤดูฝน ประมาณกลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม
ลักษณะของดิน เกิดจากวัตถุต้นกำเนิดดินพวกตะกอนลำน้ำ และตะกอนน้ำทะเลแล้วพัฒนาในสภาพน้ำกร่อย พบบริเวณที่ราบลุ่มชายฝั่งทะเลหรือห่างจากทะเลไม่มากนัก เป็นดินลึก มีการระบายน้ำเร็ว เนื้อดินเป็นดินเหนียว ดินปนสีดำ ส่วนดินล่างสีเทาหรือน้ำตาลอ่อน มีจุดประสีเหลืองและน้ำตาลตลอดชั้นดินบางบริเวณอาจพบประสีแดง หรือพบผลึกยิปซัมบ้าง ที่ความลึก 100-150 เซนติเมตร พบตะกอนสีเขียวมะกอก และมีเปลือกหอยปะปน pH ประมาณ 6.5 – 8.0 ดินมีความอุดมสมบูรณ์ปานกลางถึงสูง  เหมาะสำหรับการทำนา

2. ด้านการเมือง/การปกครอง
การเมือง  องค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์ จัดอยู่ในประเภทองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดกลาง  มีจำนวน 11 หมู่บ้าน แบ่งออกเป็น 2 ฝ่าย ดังนี้

  1. ฝ่ายนิติบัญญัติ ประกอบด้วย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์ซึ่งมาจากการเลือกตั้งจากประชาชน จำนวน 22 คน อยู่ในตำแหน่ง คราวละ 4 ปี มีประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 1 คน และรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 1 คน  ได้รับเลือกจากสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล โดยมีปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์เป็นเลขาสภา
  2. ฝ่ายบริหาร ประกอบด้วย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์ จำนวน 1 คน รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์จำนวน 2 คน และเลขานุการคณะผู้บริหารหรือนายกองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 1 คน  โดยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลที่มาจากการเลือกตั้ง รองนายกและเลขานุการนายก มาจากการแต่งตั้งจากนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์

 

         
การปกครอง
ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี แบ่งออกเป็น 11 หมู่บ้าน ดังนี้
หมู่ที่ 1 บ้านวัดโบสถ์
หมู่ที่ 2 บ้านคลองกว้าง
หมู่ที่ 3 บ้านดอนทอง
หมู่ที่ 4 บ้านเนินหนองไทร
หมู่ที่ 5 บ้านเนินถ่อน
หมู่ที่ 6 บ้านตลาดวัดโบสถ์
หมู่ที่ 7 บ้านเนินตั้ว
หมู่ที่ 8 บ้านศาลาแดง
หมู่ที่ 9  บ้านคลองสะพาน
หมู่ที่ 10 บ้านท้ายบ้าน
หมู่ที่ 11 บ้านโคกสำราญ

ข้อมูลด้านประชากร

หมู่ที่ บ้าน จำนวน
ครัวเรือน
จำนวนประชากร รวม
ชาย หญิง
1 วัดโบสถ์    134 98 113 211
2 คลองกว้าง 90 96 104 200
3 ดอนทอง   90 146 140 286
4 คลองกว้าง 171 220 252 472
5 โคกสำราญ 92 100 109 209
6 วัดโบสถ์    72 69 78 147
7 เนินตั้ว      129 193 211 404
8 ศาลาแดง   86 132 114 246
9 คลองสะพาน  66 98 103 201
10 ท้ายบ้าน    91 111 121 232
11 โคกสำราญ  93 133 172 305
  รวม 1,114 1,396 1,517 2,913

ข้อมูล ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2563  อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล

     องค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 (แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562)
     มาตรา ๖๖  องค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจหน้าที่ในการพัฒนาตำบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม
     มาตรา ๖๗  ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนตำบล มีหน้าที่ต้องทำในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ดังต่อไปนี้

     (๑)   จัดให้มีและบำรุงรักษาทางน้ำและทางบก
     (๒)   รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
     (๓)   ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ
     (๔)   ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
     (๕)  จัดการ ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการฝึกอบรม
ให้แก่ประชาชน รวมทั้งการจัดการหรือสนับสนุนการดูแลและพัฒนาเด็กเล็กตามแนวทางที่เสนอแนะ
จากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา
     (๖)   ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ
     (๗)   คุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
     (๘)   บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
     (๙)  ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให้ตามความจำเป็นและสมควร
    
     มาตรา 68  ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนตำบลอาจจัดทำกิจการในเขตองค์การบริหารส่วน ตำบล ดังต่อไปนี้
     (1)   ให้มีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร
     (2)   ให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น
     (3)   ให้มีและบำรุงรักษาทางระบายน้ำ
     (4)   ให้มีและบำรุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ
     (5)   ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์
     (6)   ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว
     (7)   บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร
     (8)   การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน
     (9)   หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบล
     (10) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม
     (11) กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์
     (12) การท่องเที่ยว
     (13) การผังเมือง  คำแถลงนโยบาย / คำกล่าวแสดงเจตจำนงของผู้บริหาร

คำกล่าวแสดงเจตจำนงของผู้บริหาร
*************************

               ข้าพเจ้า นายอนันต์เอก  รัตนเดชพงศ์สิน ตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์  ขอแสดงเจตจำนงต่อหน้าที่ในหน่วยงานต่อสาธารณชนและประชาชนทั่วไปว่า ข้าพเจ้าจะปฏิบัติหน้าที่ และบริหารงานของหน่วยงานภายใต้อำนาจหน้าที่ของ องค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์ ด้านการบริหารองค์กร และด้านการบำบัดทุกข์บำรุงสุข ด้านการบริการตลอดจนอำนวยความสะดวกในหน่วยงาน ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ด้วยความสำนึกและตระหนักในความรับผิดชอบที่มีอยู่ จะตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ โดยเต็มกำลังความสามารถ จะใช้อำนาจหน้าที่ โดยยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานและจะยืนหยัดต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ


นายอนันต์เอก  รัตนเดชพงศ์สิน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์

 


  วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์

วิสัยทัศน์

“มีน้ำทำนา ประชาร่วมใจ ใส่ใจพัฒนาคุณภาพชีวิต น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี”


พันธกิจ

1. การพัฒนา การก่อสร้าง บูรณะซ่อมแซม ปรับปรุง ถนน สะพาน ทางเท้า ท่อ รางระบายน้ำ ประตูระบายน้ำ และฝายกั้นน้ำหรือทดน้ำ
2. การพัฒนาการคมนาคมขนส่ง
3. การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค
4. การพัฒนาแหล่งน้ำอุปโภค-บริโภค และการเกษตร การใช้ที่ดินสาธารณะประโยชน์ และระบบผังเมือง
5. การพัฒนาระบบจราจร และความปลอดภัยบนท้องถนน
6. การพัฒนาส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
7. การพัฒนาส่งเสริมระบบข้อมูลข่าวสารและเพิ่มช่องทางในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร
8. การพัฒนาส่งเสริมอาชีพ
9. การจัดหาและพัฒนาแหล่งเรียนรู้
10. การพัฒนาส่งเสริมการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและลดมลภาวะในชุมชน
11. การพัฒนาส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
12. การพัฒนาส่งเสริมสุขภาพ พลานามัย การกีฬา และนันทนาการ
13. การพัฒนาส่งเสริมด้านการเกษตร
14. การพัฒนาส่งเสริมด้านเงินทุนหมุนเวียน และความรู้ด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัย
15. การพัฒนาส่งเสริมการยกระดับคุณภาพการศึกษา การจัดการศึกษาตามอัธยาศัยหรือการศึกษาตลอดชีวิต
16. การพัฒนาส่งเสริมการจัดกิจกรรมทางศาสนา วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น และภูมิปัญญาท้องถิ่น
17. การพัฒนาส่งเสริมการปลูกจิตสำนึกและตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
18. การพัฒนาส่งเสริมระบอบประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชน
19. การพัฒนาส่งเสริมบุคลากรให้มีความรู้คู่คุณธรรม
20. การพัฒนาส่งเสริม ด้านอาคารสถานที่ เครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานให้เพียงพอและทันสมัย
21. การพัฒนาการให้บริการประชาชนให้เป็นจุด One Stop Service (จุดเดียวจบ)

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงการสร้างพื้นฐาน/สาธารณูปโภค

เป้าหมาย  เพื่อก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุงรักษา งานสาธารณูปโภค งานก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน ในเขตพื้นที่ตำบลวัดโบสถ์ให้มีความสะดวกปลอดภัยในการเดินทางสัญจรไป-มาและขนส่งผลผลิตทางการเกษตร
ตัวชี้วัด            จำนวนประชาชนที่ได้รับประโยชน์/ระยะทางที่ดำเนินการ

ยุทธศาสตร์ที่ 2  การส่งเสริมวัฒนธรรมและการท่งเที่ยวที่ยั่งยืน

เป้าประสงค์     เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไปและสนับสนุนการจัดให้มีแหล่งท่องเที่ยว
ตัวชี้วัด          จำนวนประชาชน/ครัวเรือนที่ได้รับประโยชน์

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเกษตร/อุตสาหกรรมให้ได้มาตรฐาน

เป้าประสงค์    เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรในตำบลทำการเกษตรอินทรีย์แทนการใช้สารเคมีและปุ๋ยวิทยาศาสตร์ ลดต้นทุนการผลิต เพิ่มผลผลิตทางการเกษตรเพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพเป็นที่ต้องการของตลาดจำหน่ายได้ราคาดีช่วยเพิ่มรายได้ของเกษตร ผู้ทำกิจการอุตสาหกรรมได้รับการพัฒนาส่งเสริม
ตัวชี้วัด          จำนวนประชาชน/ครัวเรือนที่ได้รับประโยชน์

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตคู่เศรษฐกิจพอเพียง

เป้าประสงค์     เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนให้ประชาชนมีรายได้เพียงต่อการดำรงชีวิต มีการสร้างงาน สร้างอาชีพในชุมชน ให้ชุมชนสามารถดำรงอยู่ได้ด้วยความเข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้ ประชาชนมีคุณภาพชีวิต และอนามัยชุมชนที่ดี โดยยึดหลักของเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งให้ประชาชนเล่นกีฬาห่างไกลยาเสพติด มีการรวมตัวกันทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์
ตัวชี้วัด       จำนวนประชาชน/ครัวเรือนที่ได้รับประโยชน์

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การอนุรักษ์/ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมและพลังงาน

เป้าประสงค์   เพื่อให้ตำบลวัดโบสถ์มีสภาพแวดล้อมที่ดี มีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ประชาชนสามารถดำรงชีวิตอยู่มนชุมชนได้อย่างมีความสุข
ตัวชี้วัด        จำนวนประชาชน/ครัวเรือนที่ได้รับประโยชน์

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

เป้าประสงค์    เพื่อส่งเสริม/เสริมสร้างให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการ โดยยึดหลักธรรมาภิบาลมาตรฐานทางคุณธรรม จริยธรรม และการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ในการการติดตามตรวจสอบการทุจริตประพฤติมิชอบในภาครัฐ เสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายในการติดตามและตรวจสอบการทุจริตและประพฤติชอบในภาครัฐให้มีความเข้มแข็ง
ตัวชี้วัด     ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่มารับบริการ

ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

เป้าหมาย   เพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยในชุมชน ช่วยทำให้บุคคลมีสวัสดิภาพในการดำรงชีวิต ปราศจากการเจ็บป่วย และการได้รับอันตรายต่างๆ มาใช้ให้มีความเหมาะสมกับสภาพปัญหา และความต้องการของชุมชนตนเอง เพื่อการเป็นชุมชนที่ปลอดภัยและมีสุขภาพที่ดีของทุกคน
ตัวชี้วัด      จำนวนประชาชนที่ได้รับประโยชน์

 
 

 
ผู้เข้าชมขณะนี้ :
รวมผู้เข้าชมทั้งหมด :
HTML hit counter - Quick-counter.net
   
องค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์
หมู่ 6 ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอพนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140
โทรศัพท์
0-3816-3104-5
โทรสาร 0-3816-3105
  facebook.com/watbotchonburi
© Copyright 2018