นายอนันต์เอก รัตนเดชพงศ์สิน

นายก อบต.วัดโบสถ์


นายมานพ เทียมจุ๊ย
รองนายก อบต.วัดโบสถ์


นายสงวน ธรรมรักษ์
รองนายก อบต.วัดโบสถ์


พ.อ.อ.วิวรรธ์ พิมพ์ใจชน
เลขานุการนายก อบต.วัดโบสถ์
       
 


 
       
       


นายประเสริฐ นกหงษ์
ประธานสภา อบต.วัดโบสถ์


นายวินัย สิทธิสาท
รองประธานสภา อบต.วัดโบสถ์


นายฉลอง สุทธิธรรม
ส.อบต.ม.1


นางสมพิศ นกหงษ์
ส.อบต.ม.2
       
       


นางวัฒนา เผือกนรินทร์
ส.อบต.ม.2


นายเนตร ใจงาม

ส.อบต.ม.3


นายทิพย์ ศรีม่วง

ส.อบต.ม.3


นางบุญถม โสภี

ส.อบต.ม.4
       
       


นายไพรัช สุขญาติ
ส.อบต.ม.5


นางวิไล วาจาสัตย์

ส.อบต.ม.6


นางยุวดี แจ่มส่วาง
ส.อบต.ม.6


นายสมศักดิ์ ธรรมสุข

ส.อบต.ม.7
       
       


นายบรรจง ทัพจีน

ส.อบต.ม.7


นางธัญชนก เกตุวัตถา
ส.อบต.ม.8


นายคำรณ ทองนพคุณ

ส.อบต.ม.9


นายประเทศ เกาะงาม

ส.อบต.ม.10
       
       


นายขาว แน่นหนา

ส.อบต.ม.10


นายธนกฤติ ภู่ยิ้ม
ส.อบต.ม.10


นางอุไร ศรีสุวรรณ์

ส.อบต.ม.11
       
       


 
     
     

นางสาวนิมมิตา ช่างไม้

ปลัด อบต.วัดโบสถ์


นายรวิน กลิ่นไพบูลย์
หัวหน้าสำนักปลัดฯ

       
        
     
     

นางสาวพิชชาภา เหลืองอ่อน
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

       
        
     
     

นางสาวจิราวรรณ ก่ำบัว

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ชำนาญงานรักษาราชการแทน
ผู้อำนายการกองคลัง

       
       


 
     
     

นายอนันต์ ลิ่มสุวรรณ์

ผู้อำนวยการกองช่าง

       
       

 

       
หมู่ 6 ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอพนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140
โทรศัพท์ 0-3816-3104-5
โทรสาร 0-3816-3105
 

© Copyright 2017 by CNK