ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์ ตั้งอยู่ริมถนนสายพนัสนิคม – ฉะเชิงเทรา พิกัดภูมิศาสตร์   UTM 1493473   (Lat.13.5029  Lon 101.159)
**หมายเหตุ ข้อมูลละติจูด-ลองติจูด จากระบบแผนที่ดาวเทียมพอยท์เอเซีย

พื้นที่ 
มีพื้นที่ 17.25 ตารางกิโลเมตร หรือ 10,703.15 ไร่


สภาพภูมิประเทศ
สภาพพื้นที่เป็นที่ราบลุ่มทั่วทั้งตำบล มีลำคลองหลายสาย เชื่อมติดต่อกันและกระจายทั่วทั้งตำบลซึ่งเป็นแหล่งน้ำที่สำคัญ พื้นที่ส่วนใหญ่ทำการเกษตร

อาชีพ
โดยส่วนใหญ่ระชากรในตำบลวัดโบสถ์ประกอบอาชีพเกษตรกรรม มีบางส่วนที่ประกอบอาชีพรับจ้าง และค้าขาย

การปกครอง
ตำบลวัดโบสถ์ แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 11 หมู่บ้าน 1 องค์การบริหารส่วนตำบล

จำนวนประชากร
ตำบลวัดโบสถ์มีจำนวนประชากรรวม 3,026  คน แยกเป็นชายจำนวน  1,450 คน หญิงจำนวน 1,576 คน ครัวเรือนจำนวน 1,010 ครัวเรือน (ข้อมูล ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2558)

 • ด้านเศรษฐกิจ
  โดยส่วนใหญ่ประชาชนในตำบลวัดโบสถ์ ประกอบอาชีพเกษตรกรรม มีบางส่วนที่ประกอบอาชีพรับจ้าง และค้าขายโดยในตำบลวัดโบสถ์มีสถานที่ ที่เป็นหน่วยธุรกิจที่สำคัญ  ดังนี้ ปั๊มน้ำมัน 1 แห่ง ตั้งอยู่หมู่ที่ 7  โรงงานคัดไข่ 1 แห่ง ตั้งอยู่หมู่ที่ 2  โรงงานเซรามิก 1 แห่ง ตั้งอยู่หมู่ที่ 2  โรงงานผลิตสปริง 1 แห่ง ตั้งอยู่หมู่ที่ 7  โรงงานผลิตเฟอนิเจอร์ 1 แห่ง ตั้งอยู่หมู่ที่ 4

 • ด้านสังคม
  1. การศึกษาและศาสนา
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  จำนวน 1 ศูนย์คือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์  ตั้งอยู่ในหมู่ที่ 1 โรงเรียน จำนวน 2 โรงคือ โรงเรียนชุมชนวัดโบสถ์ ตั้งอยู่ในหมู่ที่ 1 โรงเรียนอุทกวิทยาคม ตั้งอยู่ในหมู่ที่ 4   ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน  จำนวน 1 แห่งบ้านดอนทอง ตั้งอยู่ในหมู่ที่ 3   วัด  จำนวน 4 วัดคือวัดโบสถ์  ตั้งอยู่ในหมู่ที่ 6  วัดดอนทอง      ตั้งอยู่ในหมู่ที่ 3  วัดอุทกเขปสีมาราม  ตั้งอยู่ในหมู่ที่ 4  วัดโคกพุทธา ตั้งอยู่ในหมู่ที่ 8

 • ด้านการเมืองการบริหาร
  องค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์ จัดอยู่ในประเภทองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดกลาง  มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์ จำนวน 22 คน มีปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์เป็นเลขาสภา โดยการแต่งตั้งจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์  มีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลที่มาจากการเลือกตั้ง รองนายกและเลขานุการนายก มาจากการแต่งตั้งจากนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์

          รายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบล  รายได้ในปีงบประมาณที่ผ่านมาเปรียบเทียบย้อนหลัง 5 ปี

รายการ

พ.ศ.2554

พ.ศ.2555

พ.ศ.2556
พ.ศ.2557
พ.ศ.2558
พ.ศ.2559
รายรับ
14,911,976*
14,848,577.8*
15,240,000**
15,689,000**
18,500,000 **

19,421,500**

ผลการดำเนินการ 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 58/5 วรรค 5 และ วรรค 6 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 กำหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบล จัดทำรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นประจำทุกปี และรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายดังกล่าวให้ประกาศไว้โดยเปิดเผย ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล จึงรายงานผล 
รายละเอียดตามเอกสารนี้


 แผนการดำเนินงาน 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำและประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๖ และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๖ และ ๒๗ ให้ดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติในการจัดทำแผนดำเนินงานฯ เพื่อเป็นการกำหนดทิศทางในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องซึ่งกันระหว่างแผนทุกแผน และงบประมาณรายจ่ายประจำปี


งบประมาณ 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย

ว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

พ.ศ.2541

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีงบประมาณเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือเป็นแนวทางปฏิบัติและเพื่อให้การบริหารงานงบประมาณสิ้นสุดที่จังหวัด อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 6 และมาตรา 76 แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 มาตรา 69 และมาตรา 77 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 32 และมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติสุขาภิบาล พ.ศ. 2495 มาตรา 6 และมาตรา 95 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารเมืองพัทยา พ.ศ. 2521 มาตรา 5 และมาตรา 88 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย จึงออกระเบียบไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “กฎระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541”

ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดประกาศจากราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป

ข้อ 3 ให้ยกเลิก

1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540

2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีงบประมาณของเทศบาล พ.ศ. 2528

3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีงบประมาณของสุขาบาล พ.ศ. 2531

4. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีงบประมาณของเมืองพัทยา พ.ศ. 2531

5. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2538

ข้อ 4 ให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามระเบียบนี้ และมีอำนาจตีความวินิจฉัยปัญหา ยกเว้นการปฏิบัติการตามระเบียบที่กำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติเพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบนี้

ปลัดกระทรวงมหาดไทย อาจมอบอำนาจเรื่องใดเรื่องหนึ่งตามวรรคแรกให้ผู้ว่าราชการจังหวัดได้


แผนอัตรากำลัง

แผนอัตรากำลัง 3 ปี คือแผนอัตรากำลังที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำขึ้น เพื่อเป็นกรอบอัตราในการกำหนดตำแหน่ง ใช้ตำแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นและลูกจ้าง โดยคาดว่าจะมีการใช้อัตรากำลังข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นและลูกจ้างตำแหน่งใดเพื่อให้สอดคล้องเหมาะสมกับปริมาณงานและภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่ง และเป็นการกำหนดทิศทางและเป้าหมายในการพัฒนาข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่นและลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลได้ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ดังนี้


       
หมู่ 6 ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอพนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140
โทรศัพท์ 0-3816-3104-5
โทรสาร 0-3816-3105
 

© Copyright 2017 by CNK