❖ วิสัยทัศน์ ❖ “มีน้ำทำนา ประชาร่วมใจ ใส่ใจพัฒนาคุณภาพชีวิต น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี”

 

  ข่าวสารและประชาสัมพันธ์


   
การรับฟังความเห็นต่อ
ร่างกฎกระทรวง ม 1672...

27/05/66
รายงานสถิติการให้
บริการประชาชน...

12/05/66
โครงการเดิน-วิ่ง
เฉลิมพระเกียรติ...

11/05/66
ข้อมูลนวัตกรรมและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น...

11/05/66
รณรงค์สวมหมวกนิรภัย
ทุกครั้งเมื่อขับขี่และซ้อน...

10/05/66
การนำตราโลโก้ศูนย์ดำรง
ธรรม หลอกลวงประชาชน...

10/05/66
ประชาสัมพันธ์งานว่าง
เมษายน 2566...

10/05/66
รับสมัครแม่ดีเด่น
แห่นชาติในส่วนกลาง...

07/05/66
ความรู้เกี่ยวกับการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาฯ...

27/04/66
ป้องกันการแพร่ระบาดโควิด
19 สายพันธุ์ XBB.1.16...

26/04/66
ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียน
ใช้งานแอปฯ Thaid...

25/04/66
การรักษาสิ่งแวดล้อม
ประเพณีสงกรานต์...

25/04/66
รับฟังความคิดเห็น
ร่างระเบียนปฏิรูปที่ดิน...

25/04/66
การเฝ้าระวังภัย
จากฝุ่นละออง PM2.5...

21/04/66
รายการอาหารเดือน
เมษายน-พฤษภาคม...

19/04/66
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน...

15/04/66
เฝ้าระวังและผลกระทบต่อ
สุขภาพจากโรคฮีทสโตรก...

15/04/66
ประชาสัมพันธ์เฝ้าระวัง
ป้องกันโรคอุจจาระร่วง...

15/04/66
ข้อมูลข่าวสารด้าน
การคุ้มครองผู้บริโภค...

11/04/66
ประกาศคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง...

10/04/66
การลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์
เลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้ง...

10/04/66
ประชาสัมพันธ์งานว่าง
ในเดือนมีนาคม 2566...

31/03/66
ขอเชิญชวนร่วม
ประดับธงชาติ...

31/03/66
การคัดสรรคนดี
ศรีเมืองชล 2566...

26/03/66
การเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนก
ทั้งในคนและสัตว์...

20/03/66
เชิญชวนร่วมโครงการ
อุปสมบทเฉลิมพระเกียรติฯ...

19/03/66
โครงการประกันรายได้
เกตรกรผู้ปลูกข้าว..
.
18/03/66
การประกวดนวัตกรรม
เพื่อพัฒนาประชาธิปไตย...

16/03/66
รายการอาหาร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต...

08/03/66
ขอเชิญร่วมประกวดนวัตกรรม
เพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย
.
06/03/66
เปิดรับลงทะเบียนสุนัขและแมว
เพื่อรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรค
..
26/02/66
รับฟังความเห็น ร่างระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยค่าตอบแทน
..
25/02/66
การประเมินผลสัมฤทธิ์
ของกฎหมายพระราชบัญญัติ
..
24/02/66
คัดเลือกบุคคลในรางวัลเชิดชูเกียรติ
"เพชรวัฒนธรรมถิ่นบูรพา"
..
24/02/66
ประชาสัมพันธ์งานว่าง
เดือนกุมภาพันธ์
..
23/02/66
ขอความอนุเคราะห์
สนับสนุนทุนทรัพย์
..
20/02/66
คัดเลือกบุคคลในรางวัลเชิดชูเกียรติ
"เพชรวัฒนธรรมถิ่นบูรพา"
..
15/02/66
การขยายระยะเวลาการจัด
เก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2566
..
15/02/66
การเตรียมการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี 2566
..
14/02/66
การแบ่งเขตเลือกตั้ง
กำหนดหน่วยเลือกตั้ง.
..
06/02/66
ขอความร่วมือสนันสนุน
การดำเนินโครงการสำมะโน.
..
03/02/66
ประชาสัมพันธ์การครอบ
ครองสัตว์ป่าหรือซาก.
..
27/01/66
ประชาสัมพันธ์ตำแหน่ง
งานว่าง มกราคม 2566
...
27/01/66
การรับเงินอุดหนุนเพื่อ
เลี้ยงดูเด็กแรกเกิด.
..
20/01/66
ใช้ให้รู้ดูให้ดี
กับไม้ตียุงไฟฟ้า
...
20/01/66
ประชาสัมพันธ์การแต่งกาย
ปฏิบัติราชการและใส่ผ้าไทย...

20/01/66
ขอให้เร่งรัดให้บริการฉีด
วัคซีนโควิด 19 เข็มกระตุ้น.
..
24/12/65
เปิดรับสมัครเด็กเล็ก
ศูนย์พัฒนาเด็ก อบต.วัดโบสถ์
...
19/12/65
แจ้งเตือนประชาชน
ระวังมิจจฉาชีพแอบอ้าง ...

19/12/65

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3
ชลบุรี รับสมัครฝึกอบรม...
8/12/65

นายกอนันต์เอก ขอเชิญชาว
ตำบลวัดโบสถ์ ร่วมทำถังขยะเปียก...

22/11/65
กรมประมงเตือน ห้ามเพาะเลี้ยง
ซื้อ-ขาย ครอบครอง ปิรันย่า...

4/11/65
เพิ่มช่องทางการร้องเรียน
ร้องทุกข์ ของศูนย์ดำรงธรรม...

3/11/65
เปิดรับลงทะเบียนเบี้ย
ผู้สูงอายุ ประจำปี 2567...

21/10/65
กำหนดสถานที่
วิธีปิดประกาศเลือกตั้งสมาชิก...

3/10/65
รับสมัครเลือกตั้ง เขต 2
แทนตำแหน่งที่ว่าง...

22/9/65
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับ
กัญชาและกัญชง...

17/8/65
เดิน-วิ่ง เทิดพระเกียรติ
70 พรรษามหาวชิราลงกรณ...

22/7/65
ประมวลจริยธรรม
พนักงานส่วนท้องถิ่น...

29/6/65
การแจ้งเตือนภัยผ่านการ
ส่งข้อความสั้น(SMS)...

22/6/65
ประมวลจริยธรรมพนักงาน
และรับฟังความคิดเห็น...

21/6/65
ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติ
ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540..

21/6/65
การรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชนในการพิจารณา...

14/6/65
การเฝ้าระวังบุคคลหรือกลุ่ม
บุคคลในนามชมรมศูนย์เรียนรู้...

10/6/65
คำสั่ง ผู้ปฏิบัติราชการแทน
รักษาราชการแทน...

9/6/65
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น...

8/6/65
โครงการพัฒนาและรณรงค์
การใช้หญ้าแฝก ...

8/6/65
บัญชีรายชื่อผู้ผ่าน
การเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ...

27/5/65
การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี...

27/5/65
ประกาศรายชื่อผู้สมัคร
เพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้าง...

24/5/65
ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต
ในโครงการ 90 พรรษา ล้านซีซี...

23/5/65
ประกาศกรมอนามัย
เรื่องการนำใบกัญชามาใช้ ...

21/5/65
ประกาศเปิดเรียน
ภาคเรียนที่ 1 ปีฯ 2565...

11/5/65
ขอความร่วมมือท่าน
ตอบแบบสำรวจความพึง ...

9/5/65
ประกาศรับสมัครบุคคล
เป็นพนักงานจ้าง...

3/5/65
ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ
(No Gift Policy)...

20/4/65
แจ้งงดการจัดอาหารและ
เครื่องดื่มสำหรับบุคคลที่ทางราชการ...

11/4/65
เปิดบัญชีรายรับรายจ่าย
ผู้สมัครนายกอบต.วัดโบสถ์...

17/3/65

ประกาศ แต่ตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทน
และการมอบหน้าที่ ...

16/3/65
ประกาศ การแสดงเจตจำนง
สุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใส...

11/3/65
ประกาศ คุณธรรม จริยธรรมของ
พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง...

10/3/65
คำกล่าวแสดงเจต
จำนงของผู้บริหาร...

9/3/65
12 สิงหาคม 2561
วันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม ประวัติวันแม่แห่งชาต
 

 
ผู้เข้าชมขณะนี้ :
รวมผู้เข้าชมทั้งหมด :
HTML hit counter - Quick-counter.net
   
องค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์
หมู่ 6 ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอพนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140
โทรศัพท์
0-3816-3104-5
โทรสาร 0-3816-3105
  facebook.com/watbotchonburi
© Copyright 2018