❖ วิสัยทัศน์ ❖ “มีน้ำทำนา ประชาร่วมใจ ใส่ใจพัฒนาคุณภาพชีวิต น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี”

 

  ข่าวสารและประชาสัมพันธ์


   
รับบริจาคห่อฟอยล์ยา
แผงยาเก่า ทำขาเทียม...

21/06/67
กิจกรรมประกวด
รูปแบบการออกกำลังกาย...

19/06/67
ฐานข้อมูลสภาพ
ปัญหาน้ำเสีย...

11/06/67
โครงการธนาคารขยะ
...

11/06/67
แจ้งประกาศคณะกรรมการ
ว่าด้วยฉลาก...

06/06/67
3 มิถุนายน เนื่องในโอกาส
วันเฉลิมพระชนมพรรษา...

03/06/67
ประชาสัมพันธ์แจ้ง
ราคารับซื้อขยะ...

24/05/67
การเผยแพร่ความรู้
เกี่ยวกับพระราชบัญญัติ...

23/05/67
วันวิสาขบูชา
...

22/05/67
ประชาสัมพันธ์แจ้ง
เปลี่ยนจุดทิ้งขยะ...

16/05/67
ประชาสัมพันธ์เน้นย้ำ
ป้องกันโควิด 19 ...

15/05/67
ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร
ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค...

15/05/67
ขอเชิญชวนสมัครสมาชิก
จิตอาสาพระราชทารน...

14/05/67
✨ วันพืชมงคล67 พระโค
เลือกกินน้ำ หญ้า และเหล้า...

10/05/67
การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ
ร่างพระราชบัญญัติ...

08/05/67
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ"
----

04/05/67
บัตรประชาชนใบเดียว
รักษาทุกที่...

04/05/67
ทรงพระเจริญ สมเด็จพระเจ้าลูก
ยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ...

29/04/67
การป้องกันภัยสุขภาพ
ที่เกิดในช่วงฤดูร้อน...

26/04/67
การป้องกันภัยสุขภาพ
ที่เกิดในช่วงฤดูร้อน...

20/04/67
แบบสำรวจปัญหา
ระดับชาติ 10 ปีข้างหน้า...

20/04/67
ข่าวสารด้านการ
คุ้มครองผู้บริโภค...

20/04/67
ประชาสัมพันธ์นำขยะ
รีไซเคิลมาขาย...

19/04/67
ประชาสัมพันธ์พ่อแม่
ผู้ปกครองตอบแบบสอบถาม...

05/04/67
แนวทางดำเนินงาน
สุขาภิบาลอาหาร ...

03/04/67
ประกาศการประปา
ส่วนภูมิภาค พนัสฯ...

01/04/67
เปิดรับยืนยันสิทธิการ
ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ...

31/03/67
21 มีนาคม วันป่าไม้โลก
WORLD FORESTRY...

21/03/67
มาตรการเฝ้าระวัง ผล
กระทบต่อสุขภาพ...

20/03/67
ผู้สูงวัย เป้าหมายใหญ่
แก๊งคอลเซ็นเตอร์...

20/03/67
18 มีนาคม
วันท้องถิ่นไทย...

19/03/67
เตือนพายุฤดูร้อน
19-20 มีนาคมนี้...

17/03/67
ลงทะเบียนรับวัคซีน
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า...

16/03/67
13 มีนาคม
วันช้างไทย...

13/03/67
ประชาสัมพันธ์
นำขยะรีไซเคิลมาขาย...

13/03/67
8 มีนาคม
“วันสตรีสากล”...

08/03/67
แจ้งเตือนพายุ
ฟ้าฝนคะนอง...

08/03/67
ตรวจสอบผู้มีสิทธิ
เลือกตั้งท้องถิ่น...

07/03/67
แบบฟอร์มขอรับ
วัคซีนป้องกันโรคพิษ...

05/03/67
แจ้งเตือนพายุ
ฟ้าฝนคะนอง...

01/03/67
การบริหารจัดการ
การทำงานแรงงานต่าง...

01/03/67
การลงทะเบียนฉีดวัคซีน
สุนัขและแมว 2567 ...

24/02/67
การแต่งกายเพือเฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว...

24/02/67
ขอความร่วมมือทุกท่าน
ห้ามเผาหญ้า เผาขยะ ...

22/02/67
ผู้ถือกรมธรรม์ประกันสุขภาพ
และอุบัติเหตุ ...

01/02/67
ป้องกันการแพร่ระบาด
โควิด 19 JN.1...

19/01/67
ผลการออกรางวัลฉลากฯ
และการรับรางวัล ...

11/01/67
การรับสมัครประกวดป่าชุมชน
โครงการคนรักษ์ป่า...

10/01/67
การดำเนินโครงการ
คนดีศรีเมืองชล...

06/01/67
แนวทางการเฝ้าระวัง
ป้องกัน และควบคุม ...

05/01/67
แจ้งประกาศคณะกรรม
การว่าด้วยฉลาก ...

21/12/66
การรับฟังความคิดเห็นต่อ
ร่างพระราชบัญญัติการ...

21/12/66
ประมวลสรุปหนังสือ
รายงานเดือนสิงหาคม-ตุลาคม ...

11/12/66
ประชาสัมพันธ์ผู้ประกอบโรค
ศิลปะสาขาฉุกเฉินการแพทย์...

11/12/66
การป้องกันโรคติดต่อและภัย
สุขภาพในช่วงฤดูหนาว...

11/12/66
ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงาน
ว่างเดือน พฤศจิกายน 2566...

11/12/66
กิจกรรมการประกวดสื่อ
สร้างสรรค์ส่งเสริมครอบครัว ...

03/12/66
การควบคุมเคลื่อนย้าย
ม้า ลา ล่อ ภายในประเทศ...

03/12/66
การประชาสัมพันธ์ข้อ
กฎหมายเกี่ยวกับพืชกระท่อม...

03/12/66
ขอประชาสัมพันธ์
สถานการณ์น้ำ...

03/12/66
ประชาสัมพันธ์การรับ
สมัครเลือกผู้ใหญ่บ้าน...

03/12/66
ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร
ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค...

03/12/66
การควบคุมสถานบริการ
ช่วงลอยกระทง...

03/12/66
ประชาสัมพันธ์การรับ
สมัครพนักงานจ้าง ...

03/12/66
รับโอนพนักงานส่วนตำบล
ข้าราชการหรือพนักงาน...

23/11/66
ประกาศคณะอนุกรรมการ
กำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์...

23/11/66
ขออนุญาตใช้เสียง
และมีมหรสพลิเก...

18/11/66
การแก้ปัญหา
เปลี่ยนผู้เสพ เป็นผู้ป่วย...

18/11/66
กำหนดมาตรฐาน
ควบคุมปล่อยทิ้งอากาศ...

18/11/66
ประกาศผลผู้ได้รับ
โล่รางวัลเกียรติยศ...

15/11/66
การขยายเวลา
ลงทะเบียนเพื่อใช้สิทธิ์...

15/11/66
ประชาสัมพันธ์
ตำแหน่งงานว่าง...

13/11/66
การดำเนินการ
ช่วยเหลือคนไทย...

10/11/66
กำหนดการซ้อม
การดับเพลิง...

9/11/66
ประเพณีลอย
กระทง 2566...

9/11/66
เลือกตั้งผู้แทน
เกษตรกร...

8/11/66
งดการเผาตอ
ซังข้าวและฟางข้าว...

03/11/66
การแยกขยะ
อย่างถูกวิธี...

27/10/66
พนัสพิทยาคาร
รำลึกครั้งที่ 26...

21/10/66
การเลือกตั้งผู้แทน
เกษตรกร เป็นกรรมการ...

20/10/66
ประชาสัมพันธ์การยื่น
ทรัพย์สินและหนี้สิน...

08/10/66
พระราชบัญญัติ
ข้อมูลข่าวสาร 2540...

04/10/66
การบริหารจัดการ
แรงงานต่างด้าว...

30/09/66
สรุปคะแนนคุณค่า
ทางโภชนาการ...

28/09/66
ขอแจ้งข้อมูล
ผู้ป่วยไข้เลือดออก...

23/09/66
รายงานคะแนนคุณค่า
โภชนการอาหารกลางวัน...

12/09/66
เตือนภัยประชาชน
อาจถูกหลอกลวง...

12/09/66
มาตรการเฝ้าระวัง
โรคไข้หวัดใหญ่...

30/08/66
การประเมินคุณธรรม
ความโปร่งใส่ ITA 2023...

18/08/66
เปิดรับลงทะเบียนเบี้ย
ยังชีพผู้สูงอายุ 2567...

18/08/66
สรุปคุณค่าทางโภชนา
การและเกณฑ์ประเมิน...

18/08/66
ประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสารคุ้มครองผู้บริโภค...

05/08/66
ชมคลิปวีดีโอ
หนูน้อยปลูกผัก!!...

24/07/66
สรุปคุณค่าทางโภชนา
การและเกณฑ์ประเมิน...

11/07/66
ประชาสัมพันธ์คลินิก
สระสี่เหลี่ยมบริการฟอกเลือด...

15/06/66
การรับรู้เพื่อป้องกัน
ปัญหายาเสพติด...

13/06/66
ประชาสัมพันธ์งานว่าง
เดือนพฤษภาคม 2566 ...

13/06/66
รายการอาหารกลางวัน
เดือนมิถุนายน 2566...

12/06/66
5 วิธีเอาตัวรอด
จากเหตุไฟไหม้...

12/06/66
ฐานข้อมูลปัญหา
น้ำเสีย ต.วัดโบสถ์...

12/06/66
ประกาศ โครงการก่อ
สร้างถนนคอนกรีต ...

12/06/66
ประชาสัมพันธ์ให้คน
พิการตรวจสอบวันหมด...

07/06/66
การรับฟังความเห็นต่อ
ร่างกฎกระทรวง ม 1672...

27/05/66
รายงานสถิติการให้
บริการประชาชน...

12/05/66
โครงการเดิน-วิ่ง
เฉลิมพระเกียรติ...

11/05/66
ข้อมูลนวัตกรรมและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น...

11/05/66
รณรงค์สวมหมวกนิรภัย
ทุกครั้งเมื่อขับขี่และซ้อน...

10/05/66
การนำตราโลโก้ศูนย์ดำรง
ธรรม หลอกลวงประชาชน...

10/05/66
ประชาสัมพันธ์งานว่าง
เมษายน 2566...

10/05/66
รับสมัครแม่ดีเด่น
แห่นชาติในส่วนกลาง...

07/05/66
ความรู้เกี่ยวกับการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาฯ...

27/04/66
ป้องกันการแพร่ระบาดโควิด
19 สายพันธุ์ XBB.1.16...

26/04/66
ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียน
ใช้งานแอปฯ Thaid...

25/04/66
การรักษาสิ่งแวดล้อม
ประเพณีสงกรานต์...

25/04/66
รับฟังความคิดเห็น
ร่างระเบียนปฏิรูปที่ดิน...

25/04/66
การเฝ้าระวังภัย
จากฝุ่นละออง PM2.5...

21/04/66
รายการอาหารเดือน
เมษายน-พฤษภาคม...

19/04/66
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน...

15/04/66
เฝ้าระวังและผลกระทบต่อ
สุขภาพจากโรคฮีทสโตรก...

15/04/66
ประชาสัมพันธ์เฝ้าระวัง
ป้องกันโรคอุจจาระร่วง...

15/04/66
ข้อมูลข่าวสารด้าน
การคุ้มครองผู้บริโภค...

11/04/66
ประกาศคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง...

10/04/66
การลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์
เลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้ง...

10/04/66
ประชาสัมพันธ์งานว่าง
ในเดือนมีนาคม 2566...

31/03/66
ขอเชิญชวนร่วม
ประดับธงชาติ...

31/03/66
การคัดสรรคนดี
ศรีเมืองชล 2566...

26/03/66
การเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนก
ทั้งในคนและสัตว์...

20/03/66
เชิญชวนร่วมโครงการ
อุปสมบทเฉลิมพระเกียรติฯ...

19/03/66
โครงการประกันรายได้
เกตรกรผู้ปลูกข้าว..
.
18/03/66
การประกวดนวัตกรรม
เพื่อพัฒนาประชาธิปไตย...

16/03/66
รายการอาหาร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต...

08/03/66
ขอเชิญร่วมประกวดนวัตกรรม
เพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย
.
06/03/66
เปิดรับลงทะเบียนสุนัขและแมว
เพื่อรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรค
..
26/02/66
รับฟังความเห็น ร่างระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยค่าตอบแทน
..
25/02/66
การประเมินผลสัมฤทธิ์
ของกฎหมายพระราชบัญญัติ
..
24/02/66
คัดเลือกบุคคลในรางวัลเชิดชูเกียรติ
"เพชรวัฒนธรรมถิ่นบูรพา"
..
24/02/66
ประชาสัมพันธ์งานว่าง
เดือนกุมภาพันธ์
..
23/02/66
ขอความอนุเคราะห์
สนับสนุนทุนทรัพย์
..
20/02/66
คัดเลือกบุคคลในรางวัลเชิดชูเกียรติ
"เพชรวัฒนธรรมถิ่นบูรพา"
..
15/02/66
การขยายระยะเวลาการจัด
เก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2566
..
15/02/66
การเตรียมการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี 2566
..
14/02/66
การแบ่งเขตเลือกตั้ง
กำหนดหน่วยเลือกตั้ง.
..
06/02/66
ขอความร่วมือสนันสนุน
การดำเนินโครงการสำมะโน.
..
03/02/66
ประชาสัมพันธ์การครอบ
ครองสัตว์ป่าหรือซาก.
..
27/01/66
ประชาสัมพันธ์ตำแหน่ง
งานว่าง มกราคม 2566
...
27/01/66
การรับเงินอุดหนุนเพื่อ
เลี้ยงดูเด็กแรกเกิด.
..
20/01/66
ใช้ให้รู้ดูให้ดี
กับไม้ตียุงไฟฟ้า
...
20/01/66
ประชาสัมพันธ์การแต่งกาย
ปฏิบัติราชการและใส่ผ้าไทย...

20/01/66
ขอให้เร่งรัดให้บริการฉีด
วัคซีนโควิด 19 เข็มกระตุ้น.
..
24/12/65
เปิดรับสมัครเด็กเล็ก
ศูนย์พัฒนาเด็ก อบต.วัดโบสถ์
...
19/12/65
แจ้งเตือนประชาชน
ระวังมิจจฉาชีพแอบอ้าง ...

19/12/65

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3
ชลบุรี รับสมัครฝึกอบรม...
8/12/65

นายกอนันต์เอก ขอเชิญชาว
ตำบลวัดโบสถ์ ร่วมทำถังขยะเปียก...

22/11/65
กรมประมงเตือน ห้ามเพาะเลี้ยง
ซื้อ-ขาย ครอบครอง ปิรันย่า...

4/11/65
เพิ่มช่องทางการร้องเรียน
ร้องทุกข์ ของศูนย์ดำรงธรรม...

3/11/65
เปิดรับลงทะเบียนเบี้ย
ผู้สูงอายุ ประจำปี 2567...

21/10/65
กำหนดสถานที่
วิธีปิดประกาศเลือกตั้งสมาชิก...

3/10/65
รับสมัครเลือกตั้ง เขต 2
แทนตำแหน่งที่ว่าง...

22/9/65
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับ
กัญชาและกัญชง...

17/8/65
เดิน-วิ่ง เทิดพระเกียรติ
70 พรรษามหาวชิราลงกรณ...

22/7/65
ประมวลจริยธรรม
พนักงานส่วนท้องถิ่น...

29/6/65
การแจ้งเตือนภัยผ่านการ
ส่งข้อความสั้น(SMS)...

22/6/65
ประมวลจริยธรรมพนักงาน
และรับฟังความคิดเห็น...

21/6/65
ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติ
ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540..

21/6/65
การรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชนในการพิจารณา...

14/6/65
การเฝ้าระวังบุคคลหรือกลุ่ม
บุคคลในนามชมรมศูนย์เรียนรู้...

10/6/65
คำสั่ง ผู้ปฏิบัติราชการแทน
รักษาราชการแทน...

9/6/65
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น...

8/6/65
โครงการพัฒนาและรณรงค์
การใช้หญ้าแฝก ...

8/6/65
บัญชีรายชื่อผู้ผ่าน
การเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ...

27/5/65
การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี...

27/5/65
ประกาศรายชื่อผู้สมัคร
เพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้าง...

24/5/65
ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต
ในโครงการ 90 พรรษา ล้านซีซี...

23/5/65
ประกาศกรมอนามัย
เรื่องการนำใบกัญชามาใช้ ...

21/5/65
ประกาศเปิดเรียน
ภาคเรียนที่ 1 ปีฯ 2565...

11/5/65
ขอความร่วมมือท่าน
ตอบแบบสำรวจความพึง ...

9/5/65
ประกาศรับสมัครบุคคล
เป็นพนักงานจ้าง...

3/5/65
ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ
(No Gift Policy)...

20/4/65
แจ้งงดการจัดอาหารและ
เครื่องดื่มสำหรับบุคคลที่ทางราชการ...

11/4/65
เปิดบัญชีรายรับรายจ่าย
ผู้สมัครนายกอบต.วัดโบสถ์...

17/3/65

ประกาศ แต่ตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทน
และการมอบหน้าที่ ...

16/3/65
ประกาศ การแสดงเจตจำนง
สุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใส...

11/3/65
ประกาศ คุณธรรม จริยธรรมของ
พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง...

10/3/65
คำกล่าวแสดงเจต
จำนงของผู้บริหาร...

9/3/65
12 สิงหาคม 2561
วันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม ประวัติวันแม่แห่งชาต
 

 
ผู้เข้าชมขณะนี้ :
รวมผู้เข้าชมทั้งหมด :
HTML hit counter - Quick-counter.net
   
องค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์
หมู่ 6 ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอพนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140
โทรศัพท์
0-3816-3104-5
โทรสาร 0-3816-3105
  facebook.com/watbotchonburi
© Copyright 2018