❖ วิสัยทัศน์ ❖ “มีน้ำทำนา ประชาร่วมใจ ใส่ใจพัฒนาคุณภาพชีวิต น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี”

 

  วิสัยทัศน์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์


วิสัยทัศน์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์

“มีน้ำทำนา ประชาร่วมใจ ใส่ใจพัฒนาคุณภาพชีวิต น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี”
 

กลยุทธ์/พันธกิจการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์

1. การพัฒนา การก่อสร้าง บูรณะซ่อมแซม ปรับปรุง ถนน สะพาน ทางเท้า ท่อ รางระบายน้ำ ประตูระบายน้ำ และฝายกั้นน้ำหรือทดน้ำ
2. การพัฒนาการคมนาคมขนส่ง
3. การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค
4. การพัฒนาแหล่งน้ำอุปโภค-บริโภค และการเกษตร การใช้ที่ดินสาธารณะประโยชน์ และระบบผังเมือง
5. การพัฒนาระบบจราจร และความปลอดภัยบนท้องถนน
6. การพัฒนาส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
7. การพัฒนาส่งเสริมระบบข้อมูลข่าวสารและเพิ่มช่องทางในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร
8. การพัฒนาส่งเสริมอาชีพ
9. การจัดหาและพัฒนาแหล่งเรียนรู้
10. การพัฒนาส่งเสริมการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและลดมลภาวะในชุมชน
11. การพัฒนาส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
12. การพัฒนาส่งเสริมสุขภาพ พลานามัย การกีฬา และนันทนาการ
13. การพัฒนาส่งเสริมด้านการเกษตร
14. การพัฒนาส่งเสริมด้านเงินทุนหมุนเวียน และความรู้ด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัย
15. การพัฒนาส่งเสริมการยกระดับคุณภาพการศึกษา การจัดการศึกษาตามอัธยาศัยหรือการศึกษาตลอดชีวิต
16. การพัฒนาส่งเสริมการจัดกิจกรรมทางศาสนา วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น และภูมิปัญญาท้องถิ่น
17. การพัฒนาส่งเสริมการปลูกจิตสำนึกและตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
18. การพัฒนาส่งเสริมระบอบประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชน
19. การพัฒนาส่งเสริมบุคลากรให้มีความรู้คู่คุณธรรม
20. การพัฒนาส่งเสริม ด้านอาคารสถานที่ เครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานให้เพียงพอและทันสมัย
21. การพัฒนาการให้บริการประชาชนให้เป็นจุด One Stop Service (จุดเดียวจบ)

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค ที่ดินสาธารณะประโยชน์ ระบบผังเมืองและแหล่งน้ำ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การพัฒนาด้านการศึกษา การเรียนรู้เพื่อการดำรงชีวิตให้ทันสถานการณ์ปัจจุบัน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตคู่เศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนาด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมให้ได้มาตรฐาน
ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การพัฒนา ส่งเสริม การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม พลังงาน และมลภาวะในชุมชน
ยุทธศาสตร์ที่ 7 : การพัฒนาคน พัฒนางาน สถานที่ทำงาน อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ข้อมูลข่าวสาร และการให้บริการประชาชนแบบครบวงจร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 
ผู้เข้าชมขณะนี้ :
รวมผู้เข้าชมทั้งหมด :
HTML hit counter - Quick-counter.net
   
องค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์
หมู่ 6 ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอพนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140
โทรศัพท์
0-3816-3104-5
โทรสาร 0-3816-3105
  facebook.com/watbotchonburi
© Copyright 2018