❖ วิสัยทัศน์ ❖ “มีน้ำทำนา ประชาร่วมใจ ใส่ใจพัฒนาคุณภาพชีวิต น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี”

 

  ผลการดำเนินงาน    


◢ รายการอัพเดต


  ผลการดำเนินงาน
ดูเอกสาร

ที่

โครงการ

วงเงินค่าจ้าง
(บาท)

ผลการดำเนินงาน

ฟื้นฟูแหล่งน้ำธรรมชาติ(กำจัดวัชพืช) สายคลองน้ำเค็ม ช่วงหน้าวัดโคกพุทธา-บ้านนายประทาน เกตุประยูร หมู่ที่ ๓ ตำบลวัดโบสถ์

๓๗๔,๐๐๐

ดำเนินการแล้วเสร็จ

ลงดินยกระดับพร้อมขยายไหล่ถนนสายริมคลองสะพาน
(บ้านนายประเสริฐ นกหงษ์) หมู่ที่ ๙ ตำบลวัดโบสถ์

๙๘,๐๐๐

ดำเนินการแล้วเสร็จ

ซ่อมสร้างถนน คสล.สายบ้านศาลาแดง-บ้านเนินหญ้าคา
หมู่ที่ ๓,๕,๘,๑๑ ตำบลวัดโบสถ์ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)

๒,๑๗๗,๘๐๐

ดำเนินการแล้วเสร็จ

ซ่อมสร้างถนน คสล.สายเนินตั้ว หมู่ที่ ๑๐,๗ ตำบล
วัดโบสถ์ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)

๖๓๗,๘๐๐

ดำเนินการแล้วเสร็จ

ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านศาลาแดง หมู่ที่ ๘ ตำบลวัดโบสถ์

๑,๖๙๖,๘๐๐

ดำเนินการแล้วเสร็จ

ซ่อมแซมถนน คสล.สายวงเวียนคลองกว้าง-วัดโคกพุทธา (บริเวณบ้านนายพิชัย อุโต) หมู่ที่ ๒ ตำบลวัดโบสถ์

๓๙๕,๐๐๐

ดำเนินการแล้วเสร็จ

ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต (โอเวอร์เลย์) สายวงเวียนคลองกว้าง-วัดโคกพุทธา หมู่ที่ ๔,๘,๑๐ ตำบลวัดโบสถ์

๒๒๕,๐๐๐

ดำเนินการแล้วเสร็จ

ฟื้นฟูแหล่งน้ำธรรมชาติ (กำจัดวัชพืช) คลองสะแกเอน
ช่วงบ้านสวัสดิ์ แก้วอุไร-บ้านนายอเนก ทัพจีน หมู่ที่ ๑๑,๕ ตำบลวัดโบสถ์

๑๔๐,๐๐๐

ดำเนินการแล้วเสร็จ

ฟื้นฟูแหล่งน้ำธรรมชาติ (กำจัดวัชพืช) คลองเนินถ่อน
คลองเนินหญ้าคา หมู่ที่ ๕ ตำบลวัดโบสถ์

๓๕๔,๐๐๐

ดำเนินการแล้วเสร็จ

๑๐

ลงหินคลุกถนนสายหัวสนาม (บริเวณสะพานข้ามคลอง
หมู่ที่ ๙-บ้านผู้ใหญ่สานนท์ หมู่ที่ ๗) ตำบลวัดโบสถ์  

๑๘๗,๐๐๐

ดำเนินการแล้วเสร็จ

๑๑

ซ่อมแซมถนน คสล.สายเนินตั้ว หมู่ที่ ๑๐,๗ (ช่วงที่ ๒)  ตำบลวัดโบสถ์ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)

๑,๑๔๗,๐๐๐

ดำเนินการแล้วเสร็จ

๑๒

ลงหินคลุกถนนสายหัวสะแก หมู่ที่ ๗ ตำบลวัดโบสถ์

๕๓,๐๐๐

ดำเนินการแล้วเสร็จ

๑๓

ลงหินคลุก สายริมคลอง (บริเวณแยกคูส่งน้ำ) หมู่ที่ ๙
ตำบลวัดโบสถ์

๒๓,๐๐๐

ดำเนินการแล้วเสร็จ

๑๔

ลงหินคลุกสายริมคลองยายเหมือน (บริเวณบ้านนางสำลี-บ้านนายประยูร) หมู่ที่ ๘ ตำบลวัดโบสถ์

๕๐,๐๐๐

ดำเนินการแล้วเสร็จ

๑๕

ซ่อมแซมคันคลองตอกเสาไม้ คันคลองหัวสะแก
หมู่ที่ ๗ ตำบลวัดโบสถ์

๔๙,๐๐๐

ดำเนินการแล้วเสร็จ

๑๖

ลงหินคลุก ถนนสายริมคลอง (บริเวณบ้านนายประเสริฐ
นกหงษ์) หมู่ที่ ๙ ตำบลวัดโบสถ์

๔๙,๐๐๐

ดำเนินการแล้วเสร็จ

๑๗

ติดตั้งกันสาดอาคาร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

๖๐,๐๐๐

ดำเนินการแล้วเสร็จ

๑๘

จัดซื้อเครื่องเล่นภาคสนาม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

๑๐๖,๐๐๐

ดำเนินการแล้วเสร็จ


 

 
ผู้เข้าชมขณะนี้ :
รวมผู้เข้าชมทั้งหมด :
HTML hit counter - Quick-counter.net
   
องค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์
หมู่ 6 ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอพนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140
โทรศัพท์
0-3816-3104-5
โทรสาร 0-3816-3105
  facebook.com/watbotchonburi
© Copyright 2018