❖ วิสัยทัศน์ ❖ “มีน้ำทำนา ประชาร่วมใจ ใส่ใจพัฒนาคุณภาพชีวิต น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี”

 

  แผนพัฒนาท้องถิ่น


◢ แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)
     สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)
     แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1
     แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) แก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2
     แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3
     แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) แก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4
     แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) แก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5


◢ รายการอัพเดต

◢ แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2564)

     สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2557-2560)
     ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
     แบบ ยท.02 ข้อ 3.4
     แบบ ยท.03 ข้อ 3.5 ใหม่ล่าสุด
     การนำแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี ไปปฏิบัติ
     บัญชีสรุปโครงการ+รายละเอียดแผนฯ ล่าสุดตามกรมฯ
     
การติดตามและประเมินผล
     ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี

          
◢ แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง

     • การเพิ่มเติมแผนพัฒนา ครั้งที่ 1
        ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1
        รายละเอียดโครงการพัฒนา 1
        รายละเอียดโครงการพัฒนา 2

     • การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา ครั้งที่ 1
        ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1)
        รายละเอียดโครงการพัฒนา 1
        รายละเอียดโครงการพัฒนา 2
        รายละเอียดโครงการพัฒนา 3

     
การเพิ่มเติมแผนพัฒนา ครั้งที่ 2
        ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (เพิ่มเติม ครั้งที่ 2)
        รายละเอียดโครงการพัฒนา 1
        รายละเอียดโครงการพัฒนา 2
        รายละเอียดโครงการพัฒนา 3

     • การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา ครั้งที่ 2
        ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2)
        รายละเอียดโครงการพัฒนา 1
        รายละเอียดโครงการพัฒนา 2

     • การเพิ่มเติมแผนพัฒนา ครั้งที่ 3
        ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ (เพิ่มเติม ครั้งที่ 3)
        รายละเอียดโครงการพัฒนา 1
        
รายละเอียดโครงการพัฒนา 2
        รายละเอียดโครงการพัฒนา 3
        รายละเอียดโครงการพัฒนา 4
        รายละเอียดโครงการพัฒนา 5
        รายละเอียดโครงการพัฒนา 6
        รายละเอียดโครงการพัฒนา 7
        รายละเอียดโครงการพัฒนา 8
        รายละเอียดโครงการพัฒนา 9

     • การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา ครั้งที่ 3
        ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ (เพิ่มเติม ครั้งที่ 3)
        รายละเอียดโครงการพัฒนา 1
        รายละเอียดโครงการพัฒนา 2
        รายละเอียดโครงการพัฒนา 3


 

 
ผู้เข้าชมขณะนี้ :
รวมผู้เข้าชมทั้งหมด :
HTML hit counter - Quick-counter.net
   
องค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์
หมู่ 6 ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอพนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140
โทรศัพท์
0-3816-3104-5
โทรสาร 0-3816-3105
  facebook.com/watbotchonburi
© Copyright 2018