20-04-2021
ประกาศผลผู้เสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเล็ก (ถนนสายตัวยู) หมู่5 ดูเอกสาร

02-04-2021
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเนินหญ้าคา-คลองชลประทาน (ถนนตัวยู) หมู่5 ดูเอกสาร

02-04-2021
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.สายคลองตัวยู ม.๕ฯ ดูเอกสาร

30-03-2021
สำเนาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. สายประปาบ้านเนินหนองไทร หมู่4 ดูเอกสาร

29-03-2021
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) การจ้างกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชบ.ถ.๗๖-๐๑๘ สายเนินหญ้าค ดูเอกสาร

17-03-2021
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายประปาเนินหนองไทร หมู่ที่ ๔ ตำบลวัดโบสถ์ ดูเอกสาร

17-03-2021
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.สายประปาเนินหนองไทร หมู่ 4 ตำบลวัดโบสถ์ ดูเอกสาร

15-03-2021
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการถนน คสล.บ้านนางสายหยุด หมู่ที่ 7 ดูเอกสาร

23-02-2021
ตารางแสดงวงเงินจ้างถนน คสล. สายนายสายหยุด ธรรมสุข หมู่ 7 ดูเอกสาร

23-02-2021
ประกาศประกวดราคาจ้างถนน คสล. สายนายสายหยุด ธรรมสุข หมู่ 7 ดูเอกสาร

27-03-2020
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนน คสล.รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชบ.ถ ๗๖-๐๑๙ สายวงเวียนคลองกว้าง-วัดโคกพุทธา (จากบ้านนางสมจิตร ธรรมสุ ดูเอกสาร

11-03-2020
ประกวดราคาก่อสร้างถนน คสล.สายวงเวียนคลองกว้าง ด้วยวิธีประกาศอิเล็กทรอกนิกส์ (E-bidding) วันที่ 11-25 มี.ค.63 ดูเอกสาร

05-03-2020
ร่าง TOR โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายวงเวียนคลองกว้างฯ (6,500,000 บาท) รับฟังความคิดเห็น 5-9 มี.ค.63 ดูเอกสาร

20-01-2020
แบบรูปและรายการละเอียด โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายปิ่น ม.๙ (โครงการปีงบประมาณ ๒๕๖๓) ดูเอกสาร

20-01-2020
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้นนายปิ่น ม.๙ (โครงการปีงบประมาณ ๒๕๖๓) ดูเอกสาร

21-10-2019
ประกาศยกเลิกกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ดูเอกสาร

13-09-2019
ตารางแสดงวงเงินโครงการถนน คสล.สายเนินตาเส็ง ม.๗ ดูเอกสาร

13-09-2019
ตารางแสดงวงเงินโครงการถนน คสล.บ้านนายประนอม ม.๙ ดูเอกสาร

17-09-2019
ประกาศประกวดราคา E-bidding โครงการปรับปรุงถนน คสล.ทางเข้า ศพด.ม.๑ ดูเอกสาร

17-09-2019
ปริมาณงานโครงการปรับปรุงถนน คสล.ทางเข้า ศพด.อบต.วัดโบสถ์ ม.๑ ต.วัดโบสถ์ ดูเอกสาร

17-09-2019
แบบรูปและรายการละเอียดโครงการป่รับปรุงทางเข้า ศพด.อบต.วัดโบสถ์ ม.๑ ต.วัดโบสถ์ ดูเอกสาร

17-09-2019
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการปรับปรุงถนน คสล.ทางเข้า ศพด.อบต.วัดโบสถ์ ม.๑ ต.วัดโบสถ์ ดูเอกสาร

05-09-2019
ตารางแสดงวงเงินโครงการลงหินคลุกบ้านฉลอง ธรรมสุข ม.๙ ต.วัดโบสถ์ ดูเอกสาร

05-09-2019
ตารางแสดงวงเงินโครงการลงหินคลุกบ้านนายธวัชชัย พรงาม ม.๙ ต.วัดโบสถ์ ดูเอกสาร

01-02-2561
สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นในการออกใบรับแจ้งการขุดดิน รายนายสุทธิพงษ์ สุรกุล ดูเอกสาร

29-01-2562
ประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สิน ดูเอกสาร

09-01-2562
ราคากลางโครงการก่อสร้างดาดคอนกรีตหมู่ 7 ตำบลวัดโบสถ์ ดูเอกสาร

09-01-2562
ราคากลางโครงการซ่อมแซมคันคลองกว้าง หมู่4,8 ตำบลวัดโบสถ์ ดูเอกสาร

13-08-2018
รายละเอียดประมาณการโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายคลองหัวสะแก (บริเวณบ้านนายสายหยุด ธรรมสุข-บ้านนายเฉลย สุรกุล) หมู่ที่ ๗ ตำบลวัดโบสถ์ ดูเอกสาร

13-08-2018
ตารางแสดงวงเงิน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายคลองหัวสะแก (บริเวณบ้านนายสายหยุด ธรรมสุข-บ้านนายเฉลย สุรกุล) หมู่ที่ ๗ ตำบลวัดโบสถ์ ดูเอกสาร

23-05-2018
ตารางแสดงวงเงินโครงการปรับปรุงถนน overlay ถนนวัดแก้วน้อย ดูเอกสาร

23-05-2018
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการลงหินคลุกสายเนินตั้ว-คลองสะพาน ดูเอกสาร

23-05-2018
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการลงหินคลุกถนนสายดอนทอง-คลองน้ำเค็ม ดูเอกสาร

23-05-2018
ตารางวงเงินงบประมาณโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายศาลาแดง (บริเวณบ้านนายวิตรฯ) ดูเอกสาร

19-03-2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายศาลาแดง ม.8 ดูเอกสาร

12-03-2018
แก้ไขเอกสารสอบราาคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคลองสามง่าม (สายทาง ชบ.ถ.๗๖-๐๑๔) (จากบริเวณถนนสาย ชบ.ถ.๗๖-๐๑๖-บริเวณบ้านนางประจวบจิต) หมู่ที่ ๙ ตำบ ดูเอกสาร

06-03-2018
ราคากลางของงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายวงเวียนคลองกว้าง-วัดโคกพุทธา ม.2,4 ดูเอกสาร

06-03-2018
ตารางแสดงวงเงินที่ได้รับจัดสรรโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายวงเวียนคลองกว้าง-วัดโคกพุทธา ม.2,4 ดูเอกสาร

06-03-2018
ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายวงเวียนคลองกว้าง-วัดโคกพุทธา ม.2,4 ดูเอกสาร

06-03-2018
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายศาลาแดง ม.8 ดูเอกสาร

06-03-2018
ราคากลางของงานก่อสร้างถนน คสล.บ้านนายเสงี่ยม ม.11 ดูเอกสาร

06-03-2018
ตารางแสดงวงเงินของโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านนายเสงี่ยม ม.11 ดูเอกสาร

06-03-2018
ประกาศสอบราคาก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายเสงี่ยม ม.11 ดูเอกสาร

06-03-2018
ราคากลางของงานก่อสร้างถนน คสล.คลองสามง่าม ม.9 ดูเอกสาร

06-03-2018
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายคลองสามง่าม ม.9 ดูเอกสาร

06-03-2018
ประกาศสอบราคาก่อสร้างถนน คสล.คลองสามง่าม ม.9 ดูเอกสาร

21-02-2018
ตารางแสดวงเงินงบประมาณโครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนนสายศาลาแดง (บริเวณบ้านนางสาลี่)ม.8 ดูเอกสาร

21-02-2018
ราคากลางของงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนสายศาลาแดง (บริเวณบ้านนางสาลี่) ม.8 ดูเอกสาร

21-02-2018
ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนนสายศาลาแดง (บริเวณบ้านนางสาลี่) ม.8 วงเงิน 1,907,000 บาท ดูเอกสาร

21-02-2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซ่อมแซมคลองเมืองฯม.4 ต.วัดโบสถ์ ดูเอกสาร

12-02-2018
ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกาศสอบราคาจ้างซ่อมแซมคันคลองเมืองลงเข็มกันตลิ่งพร้อมซ่อมซมผิวจราจร ถนนสายเนินหนองไทร (สายทาง ชบ.ถ.๗๖-๐๐๕) หมู่ที่ ๔ ตำบล ดูเอกสาร

12-02-2018
ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมแซมคันคลองเมืองลงเข็มกันตลิ่งพร้อมซ่อมซมผิวจราจร ถนนสายเนินหนองไทร (สายทาง ชบ.ถ.๗๖-๐๐๕) หมู่ที่ ๔ ตำบลวัดโบสถ์ ดูเอกสาร

04-12-2017
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชบ.ถ.๗๖-๐๐๘ ถนนซอยโรงปลาหมึก หมู่ที่ ๑๑ ตำบลวัดโบสถ์ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมต ดูเอกสาร

30-11-2017
(ประกาศเชิญชวน) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง ๓๑ เมตร ยาว ๔๘ เมตร หมู่ที่ ๑ ตำบลวัดโบสถ์ องค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์ อำเภอพนัสน ดูเอกสาร

24-11-2017
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชบ.ถ.๗๖-๐๐๘ ถนนซอยโรงปลาหมึก หมู่ที่ ๑๑ ตำบลวัดโบสถ์ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมต ดูเอกสาร

20-11-2017
ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์จ้างเหมาจัดหาวัสดุและประกอบอาหารกลางวัน มกราคม-กันยายน 61 ดูเอกสาร

22-11-2017
ประกาศร่าง TOR/ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๑ ตำบลวัดโบสถ์ฯ (รับฟังคำวิจารณ์ ตั้งแต่วันที่ ๒๒ - ๒๙ พ.ย. ๒๕๖๐) ดูเอกสาร

20-10-2017
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ดูเอกสาร

14-10-2016
แผนปฏิบัติการจัดหาพัสดุ และแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ดูเอกสาร

16-06-2017
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา (โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหัวสะแก หมู่ที่ ๗ ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ดูเอกสาร

30-05-2017
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซ่อมแซมคันคลองเมือง หมู่ที่ ๔ ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ดูเอกสาร

19-05-2017
เอกสารแนบท้าย แบบ ปร.๕ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคลองหัวสะแก หมู่ที่ ๗ ตำบลวัดโบสถ์ฯ ดูเอกสาร

19-05-2017
แบบแปลน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคลองหัวสะแก หมู่ที่ ๗ ตำบลวัดโบสถ์ฯ ดูเอกสาร

19-05-2017
แบบ ปร.๔ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคลองหัวสะแก หมู่ที่ ๗ ตำบลวัดโบสถ์ฯ ดูเอกสาร

19-05-2017
ประกาศ และเอกสารประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคลองหัวสะแก หมู่ที ๗ ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ดูเอกสาร

19-05-2017
แบบ ป.ป.ช.1 (โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคลองหัวสะแก หมู่ที่ ๗ฯ) ดูเอกสาร

01-05-2017
แบบ ปร.๕ ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมคลองเมือง หมู่ที่ ๔ ตำบลวัดโบสถ์ฯ ดูเอกสาร

01-05-2017
แบบ ป.ป.ช.๑ โครงการซ่อมแซมคลองเมือง หมู่ที่ ๔ ตำบลวัดโบสถ์ฯ ดูเอกสาร

01-05-2017
เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการซ่อมแซมคลองเมือง หมู่ที่ ๔ ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ดูเอกสาร

28-04-2017
ประกาศ ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมคลองเมือง ขนาดสูง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๑๘๐.๐๐ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑๘๐.๐๐ ตารางเมตร หมู่ที่ ๔ ตำบลวัดโบสถ์ ดูเอกสาร

10-03-2017
ประกาศประกวดราคาจ้างซ่อมแซมถนนโดยใช้แผ่นปูนสำเร็จกันพัง ถนนสายวงเวียนคลองกว้าง-วัดโคกพุทธา หมู่ที่ ๒ ดูเอกสาร