แบบสำรวจความพึงพอใจ
ระดับความพึงพอใจ
ดีมาก
ดี
พอใจ
น้อย
ปรับปรุง
ข้อเสนอแนะ