องค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์
อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี  

แบบการสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์

กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
ตอนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
1. เพศ
ชาย หญิง
2. อายุ
ต่ำกว่า 18 ปี ระหว่าง 18-35 ปี
       
ระหว่าง 36-49 ปี มากกว่า 50 ปี
3. การศึกษา
ประถมศึกษา มัธยมศึกษา
       
อนุปริญญา ปริญญาตรี
       
สูงกว่าปริญญาตรี    
4. อาชีพ
เกษตรกร รับจ้าง
       
รับราชการ ประกอบธุรกิจส่วนตัว
       
อื่นๆ    
5. ส่วนราชการที่ติดต่อ
สำนักงานปลัด กองคลัง กองช่าง กองการศึกษาฯ
ตอนที่  2  แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการ

หัวข้อแบบสอบถามความพึงพอใจ ระดับความพึงพอใจ
1
น้อยที่สุด
2
น้อย
3
ปานกลาง
4
มาก
5
มากที่สุด
ด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ
1.  ความชัดเจนของแผนผังแสดงขั้นตอนการให้บริการ
2.  การให้บริการเป็นระบบและขั้นตอน
3.  ความสะดวกที่ได้รับจากการบริการแต่ละขั้นตอน
4.  ความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการ 
5.  การให้บริการตามลำดับก่อนหลัง
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
1.  บุคลิก ท่วงที  วาจา และการต้อนรับของเจ้าหน้าที่
2.  การแต่งกายสุภาพ เหมาะสมกับสถานที่ราชการ
3.  ความเอาใจใส่ ความกระตือรือร้นในการให้บริการ
4.  ความตรงต่อเวลาและความพร้อมในการปฏิบัติงาน
5.  ความรู้ ความสามารถในการอธิบายข้อมูล       และการตอบข้อซักถาม
6.  เจ้าหน้าที่ให้ความเสมอภาคในการให้บริการแก่ผู้รับบริการ
7.  เจ้าหน้าที่มีความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติงาน
8. การอำนวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่ เช่น การให้คำแนะนำ หรือการกรอกแบบฟอร์มให้แก่ผู้บริการ
ด้านช่องทางการให้บริการ
1.  มีการประชาสัมพันธ์ช่องทางการให้บริการแก่ประชาชน
2.  มีความหลากหลายของช่องทางการให้บริการ  เช่น  โทรศัพท์  หรือเว็บไซต์  เป็นต้น
3.  ช่องทางการให้บริการมีความสะดวกและรวดเร็ว ทันต่อความต้องการของประชาชน
4.  ช่องทางการให้บริการประชาชนนอกสถานที่มีความเหมาะสม
ด้านสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก
1.  ผังแสดงขั้นตอนในการเข้ารับบริการ พร้อมป้ายอธิบาย
2.  การจัดสถานที่และอุปกรณ์สะดวกต่อการให้บริการ
3.  คุณภาพและความทันสมัยของอุปกรณ์
4.  ความพร้อมของแบบฟอร์มต่าง ๆ
5.  ความชัดเจนของป้ายแสดงชื่อส่วนงาน/จุดบริการ
6.  ความเพียงพอของสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ  เช่น  ที่จอดรถ  ห้องน้ำ  ที่นั่งขณะรอรับบริการ ฯลฯ
7.  การจัดภูมิทัศน์  สะอาด  งามตา
8.  ความเหมาะสมของสื่อประชาสัมพันธ์/คู่มือ      และเอกสารเผยแพร่ความรู้
ตอนที่  3  ข้อเสนอแนะแนวทางสำหรับการพัฒนาการให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น


ขอขอบพระคุณอย่างยิ่งที่ท่านได้กรุณาให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
องค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์
หมู่ 6 ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอพนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140
โทรศัพท์
0-3816-3104-5
โทรสาร 0-3816-3105
  facebook.com/watbotchonburi
© Copyright 2023