06-10-2021 คุณสมบัติของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ดูเอกสาร

06-10-2021 ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์ (ส.ถ.1/1) ดูเอกสาร

06-10-2021 ประกาศให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์ (ผ.ถ.1/1) ดูเอกสาร

05-08-2021 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับความช่วยเหลือประชาชนผู้สัมผัสผู้ป่วยติดเชื้อโควิด19 (ถุงยังชีพ) ดูเอกสาร

05-08-2021 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับความช่วยเหลือประชาชนผู้สัมผัสผู้ป่วยติดเชื้อโควิด19 (รับอาหาร) ดูเอกสาร

01-10-2563 รายงานผลการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๓ ดูเอกสาร

01-10-2020 รายงานสถิติการขอรับข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดูเอกสาร

01-07-2020 การติดป้ายประกาศในที่สาธารณะผิดกฎหมาย ดูเอกสาร

01-07-2020 ประกาศ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการติดตั้งป้ายโฆษณาในที่สาธารณะ ดูเอกสาร

19-10-2020 บัญชีรับเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียนประจำปีงบประมาณ 2563 ดูเอกสาร

2-07-2020 จริยธรรมของข้าราชการและส่งเสริมสนับสนุนให้ข้าราชการรักษาวินัย ดูเอกสาร

01-07-2020 มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบหรือรับแจ้งการทุจริตหรือตรวจสอบพบการทุจริต ดูเอกสาร

01-07-2020 มาตรการการใช้ดุลพินิจ และอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ดูเอกสาร

02-03-2020 รายงานการประชุมคณะทำงานทบทวนฯ เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 ดูเอกสาร

02-03-2020 รายงานการประชุมคณะทำงานปรับปรุงขั้นตอนฯ ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 ดูเอกสาร