02-04-2024 ผลการนับคะแนนเลือกตั้ง ส.อบต.วัดโบสถ์ เขตเลือกตั้งที่ 5 แทนตำแหน่งที่ว่าง ดูเอกสาร

21-02-2024 ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) อัตราภาษีที่จัดเก็บและรายละเอียดอื่นที่จำเป็นในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2567 ดูเอกสาร

21-02-2024 ประกาศ ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1)ประจำปี พ.ศ.2567 ดูเอกสาร

12-02-2024 คุณสมบัติของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ดูเอกสาร

12-02-2024 ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์ เขตเลือกตั้งที่ 5 แทนตำแหน่งที่ว่าง (ส.ถ.1/1) ดูเอกสาร

22-01-2024 ประกาศ - เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดูเอกสาร

15-01-2024 ประกาศ - เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ และกำหนดสถานที่ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้าง ดูเอกสาร

22-12-2023 ประกาศ - เรื่อง รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์ ดูเอกสาร

14-11-2023 ประกาศ เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี 2567 ดูเอกสาร

30-10-2023 ประกาศ กำหนดระยะเวลาสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและพื้นที่สำรวจภาคสนามในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์ ดูเอกสาร

30-10-2023 คำสั่งแต่งตั้งพนักงานสำรวจ พนักงานประเมิน และพนักงานเก็บภาษีตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ดูเอกสาร

03-10-2023 ประกาศผลการรับฟังความคิดเห็นประชาชน กรณีขอให้มีการรื้อถอนบล็อกคอนเวิร์ส ข้างวัดโคกพุทธา หมู่ที่ 8 ต.วัดโบสถ์ อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี ดูเอกสาร

20-09-2023 การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขอสำเนา หรือขอสำเนาที่มีคำรับรองถูกต้องของข้อมูลข่าวสารราชการ ดูเอกสาร

18-09-2023 ประกาศ - ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่ออบต.วัดโบสถ์ ดูเอกสาร

14-09-2023 รับฟังความคิดเห็นของประชาชน กรณีขอให้มีการรื้อถอนบล็อกคอนเวิร์ส ข้างวัดโคกพุทธา หมู่ที่ ๘ ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ดูเอกสาร

05-09-2022 การรณรงค์การใช้จักรยานเพื่อลดการใช้รถยนต์ ดูเอกสาร

03-03-2022 รายงานผลการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม ปี 2565 ดูเอกสาร

05-10-2022 รายงานสถิติเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ปี 2565 ดูเอกสาร

01-08-2022 รายงานผลการดำเนินโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2565 ดูเอกสาร

27-04-2023 ประกาศมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต ดูเอกสาร

27-04-2023 ประกาศข้อกำหนดทางจริยธรรม ดูเอกสาร

27-04-2023 คำสั่ง - แต่งตั้งคณะทำงานให้คำปรึกษาทางจริยธรรม ดูเอกสาร

26-04-2023 รายงานการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ปี 66 ดูเอกสาร

26-04-2023 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ปี 66 ดูเอกสาร

26-04-2023 รายงานการประชุมพนักงาน มกราคม 2566 ดูเอกสาร

25-04-2023 รายงานผลการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ดูเอกสาร

28-11-2021 รายงานผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์ อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ดูเอกสาร

11-04-2023 รายงานผลนโยบาย No Gift Policy - รอบ 6 เดือน ดูเอกสาร

27-03-2023 ประกาศการลดภาษีสำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท ประจำปี พ.ศ.2566 ดูเอกสาร

27-03-2023 ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ดูเอกสาร

27-03-2023 ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) อัตราภาษีที่จัดเก็บและรายละเอียดอื่นที่จำเป็นในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2566 ดูเอกสาร

09-03-2023 ข้อบังคับตำบลวัดโบสถ์ เรื่อง การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ.2542 ดูเอกสาร

21-02-2023 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์ เรื่อง ผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน กรณีขอให้มีการรื้อถอนถังเก็บน้ำ (ฝ.๙๙) หมู่ที่ ๙ ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ดูเอกสาร

29-01-2023 บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามพรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลุกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2566 ดูเอกสาร

29-01-2023 ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2566 ดูเอกสาร

05-01-2023 ประกาศ อบต.วัดโบสถ์ เรื่อง นโยบาย No Gift Policy ดูเอกสาร

18-01-2023 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์ เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน กรณีขอให้มีการรื้อถอนอาคารถังเก็บน้ำ (ฝ.๙๙) หมู่ที่ ๙ ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ดูเอกสาร

03-01-2023 ระเบียบสภา อบต.วัดโบสถ์ ว่าด้วย การดำเนินการของประชาชนในการเข้าเสนอชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2565 ดูเอกสาร

03-01-2023 เรื่ิอง ระเบียบสภา อบต.วัดโบสถ์ ว่าด้วย หลักเกรณฑ์และวิธีการสำหรับให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมสภา ดูเอกสาร

22-02-2022 ประกาศ อบต.วัดโบสถ์ เรื่อง รายชื่อผู้ที่ได้รับความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบเหตุวาตภัย ดูเอกสาร

22-03-2022 ประกาศ อบต.วัดโบสถ์ เรื่อง รายชื่อผู้ที่ได้รับความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบเหตุวาตภัย ดูเอกสาร

28-11-2021 รายงานผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์ อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุ ดูเอกสาร

01-11-2021 ประกาศกำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีปิดประกาศ หรือแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์ และนายกองค์ก ดูเอกสาร

22-10-2021 คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ดูเอกสาร

22-10-2021 ประกาศ เรื่อง ชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์ (ส.ถ./ผ.ถ.4/5) ดูเอกสาร

22-10-2021 ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์ ที่ได้รับสมัครรับเลืกตั้งและไม่ได้รับ ดูเอกสาร

06-10-2021 คุณสมบัติของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ดูเอกสาร

06-10-2021 ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์ (ส.ถ.1/1) ดูเอกสาร

06-10-2021 ประกาศให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์ (ผ.ถ.1/1) ดูเอกสาร

05-08-2021 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับความช่วยเหลือประชาชนผู้สัมผัสผู้ป่วยติดเชื้อโควิด19 (ถุงยังชีพ) ดูเอกสาร

05-08-2021 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับความช่วยเหลือประชาชนผู้สัมผัสผู้ป่วยติดเชื้อโควิด19 (รับอาหาร) ดูเอกสาร

01-10-2563 รายงานผลการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๓ ดูเอกสาร

01-10-2020 รายงานสถิติการขอรับข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดูเอกสาร

01-07-2020 การติดป้ายประกาศในที่สาธารณะผิดกฎหมาย ดูเอกสาร

01-07-2020 ประกาศ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการติดตั้งป้ายโฆษณาในที่สาธารณะ ดูเอกสาร

19-10-2020 บัญชีรับเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียนประจำปีงบประมาณ 2563 ดูเอกสาร

2-07-2020 จริยธรรมของข้าราชการและส่งเสริมสนับสนุนให้ข้าราชการรักษาวินัย ดูเอกสาร

01-07-2020 มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบหรือรับแจ้งการทุจริตหรือตรวจสอบพบการทุจริต ดูเอกสาร

01-07-2020 มาตรการการใช้ดุลพินิจ และอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ดูเอกสาร

02-03-2020 รายงานการประชุมคณะทำงานทบทวนฯ เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 ดูเอกสาร

02-03-2020 รายงานการประชุมคณะทำงานปรับปรุงขั้นตอนฯ ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 ดูเอกสาร