❖ วิสัยทัศน์ ❖ “มีน้ำทำนา ประชาร่วมใจ ใส่ใจพัฒนาคุณภาพชีวิต น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี”

 

  คำกล่าวแสดงเจตจำนงของผู้บริหาร


คำกล่าวแสดงเจตจำนงของผู้บริหาร
*************************
ข้าพเจ้า นายอนันต์เอก  รัตนเดชพงศ์สิน ตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์

     ขอแสดงเจตจำนงต่อหน้าที่ในหน่วยงานต่อสาธารณชนและประชาชนทั่วไปว่า ข้าพเจ้าจะปฏิบัติหน้าที่ และบริหารงานของหน่วยงานภายใต้อำนาจหน้าที่ขง อบต.วัดโบสถ์ ด้านการบริหารองค์กร และด้านการบำบัดทุกข์บำรุงสุข ด้านการบริการตลอดจนอำนวยความสะดวกในหน่วยงาน ด้วยความซื้อสัตย์ สุจริต ด้วยความสำนึกและตระหนักในความรับผิดชอบที่มีอยู่ จะตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ โดยเต็มกำลังความสามารถ จะใช้อำนาจหน้าที่ โดยยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานและจะยืนหยัดต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ


นายอนันต์เอก  รัตนเดชพงศ์สิน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 
ผู้เข้าชมขณะนี้ :
รวมผู้เข้าชมทั้งหมด :
HTML hit counter - Quick-counter.net
   
องค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์
หมู่ 6 ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอพนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140
โทรศัพท์
0-3816-3104-5
โทรสาร 0-3816-3105
  facebook.com/watbotchonburi
© Copyright 2018