❖ วิสัยทัศน์ ❖ “มีน้ำทำนา ประชาร่วมใจ ใส่ใจพัฒนาคุณภาพชีวิต น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี”

 

 

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน1. ด้านกายภาพ
ที่ตั้งและอาณาเขต


ตำบลวัดโบสถ์เป็นตำบลหนึ่งของอำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของอำเภอพนัสนิคม ห่างจากที่ว่าการอำเภอพนัสนิคมประมาณ 6 กิโลเมตร ตามถนนสายพนัสนิคม - ฉะเชิงเทรา มีอาณาเขตติดต่อดังนี้
ทิศเหนือ         ติดต่อกับ         ตำบลโคกเพลาะและตำบลวัดหลวง
ทิศตะวันออก  ติดต่อกับ         ตำบลวัดหลวงและตำบลไร่หลักทอง
ทิศใต้             ติดต่อกับ         ตำบลหน้าพระธาตุ
ทิศตะวันตก    ติดต่อกับ         ตำบลโคกเพลาะ ตำบลหน้าประดู่ อำเภอพานทอง
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์ ตั้งอยู่ริมถนนสายพนัสนิคม - ฉะเชิงเทรา พิกัดภูมิศาสตร์ UTM 1493473   (Lat.13.5029  Lon 101.159)*
*หมายเหตุ ข้อมูลละติจูด-ลองติจูด จากระบบแผนที่ดาวเทียมพอยท์เอเซีย

พื้นที่   
มีพื้นที่ 17.25 ตารางกิโลเมตร หรือ 10,703.15 ไร่
สภาพภูมิประเทศ  สภาพพื้นที่เป็นที่ราบลุ่มทั่วทั้งตำบล มีลำคลองหลายสาย เชื่อมติดต่อกันและกระจายทั่วทั้งตำบล ซึ่งเป็นแหล่งน้ำที่สำคัญ พื้นที่ส่วนใหญ่ทำการเกษตร

2. ด้านการเมือง/การปกครอ
การเมือง
องค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์ จัดอยู่ในประเภทองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดกลาง  มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์ จำนวน 21 คน มีปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์เป็นเลขาสภา โดยการแต่งตั้งจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์  มีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลที่มาจากการเลือกตั้ง รองนายกและเลขานุการนายก มาจากการแต่งตั้งจากนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์ โดยมีรายละเอียดดังนี้
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์

ลำดับที่

ชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง

เบอร์/มือถือติดต่อ

1.

นายอนันต์เอก รัตนเดชพงศ์สิน

นายก อบต.วัดโบสถ์

08 9919 2453

2.

นายสงวน ธรรมรักษ์

รองนายก อบต.วัดโบสถ์

08 1340 5880

3.

นายมานพ เทียมจุ๊ย

รองนายก อบต.วัดโบสถ์

08 7941 7899

4.

พ.อ.อ.วิวรรธน์ พิมพ์ใจชน

เลขานุการนายก อบต.วัดโบสถ์

09 3582 7096

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์

หมู่ที่

ชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง

เบอร์/มือถือติดต่อ

9

นายประเสริฐ์   นกหงษ์

ประธานสภา

08 9160 4152

1

นายวินัย   สิทธิสาท

รองประธานสภา

08 9060 6082

นายฉลอง   สุทธิธรรม

สมาชิกสภา อบต.วัดโบสถ์

08 3118 4765

2

นางสมพิศ   นกหงษ์

สมาชิกสภา อบต.วัดโบสถ์

08 9989 4279

นางวัฒนา   เผือกนรินทร์

สมาชิกสภา อบต.วัดโบสถ์

08 7601 8280

3

นายทิพย์   ศรีม่วง

สมาชิกสภา อบต.วัดโบสถ์

08 1734 1967

นายเนตร   ใจงาม

สมาชิกสภา อบต.วัดโบสถ์

09 8583 5594

4

นายอำนาจ  แก้วอุไร

สมาชิกสภา อบต.วัดโบสถ์

08 6140 7694

นางบุญถม  โสภี

สมาชิกสภา อบต.วัดโบสถ์

08 1250 8806

5

นายธนกฤติ  ภู่ยิ้ม

สมาชิกสภา อบต.วัดโบสถ์

08 0566 5272

นายไพรัช  สุขญาติ

สมาชิกสภา อบต.วัดโบสถ์

08 3111 6125

6

นางยุวดี   แจ่มสว่าง

สมาชิกสภา อบต.วัดโบสถ์

08 3118 3058

นางวิไล   วาจาสัตย์

สมาชิกสภา อบต.วัดโบสถ์

08 9042 8604

7

นายบรรจง ทับจีน

สมาชิกสภา อบต.วัดโบสถ์

09 4242 1315

นายสมศักดิ์   ธรรมสุข

สมาชิกสภา อบต.วัดโบสถ์

08 6154 9548

8

นางธัญชนก   เกตุวัตถา

สมาชิกสภา อบต.วัดโบสถ์

09 5743 9905

นายประวิทย์   เข็มกลัดทอง

สมาชิกสภา อบต.วัดโบสถ์

09 1559 6763

9

นายคำรณ   ทองนพคุณ

สมาชิกสภา อบต.วัดโบสถ์

08 9542 4359

10

นายประเทศ  เกาะงาม

สมาชิกสภา อบต.วัดโบสถ์

08 1155 6730

นายขาว   แน่นหนา

สมาชิกสภา อบต.วัดโบสถ์

08 6829 1475

11

นางสาวอุไร  ศรีสุวรรณ์

สมาชิกสภา อบต.วัดโบสถ์

08 7041 2760

 

น.ส.นิมมิตา  ช่างไม้ (ปลัด อบต.)

เลขานุการสภา อบต.วัดโบสถ์

08 1862 0665

รายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบล
รายได้ในปีงบประมาณที่ผ่านมาเปรียบเทียบย้อนหลัง 5 ปี

รายการ

พ.ศ.2554

พ.ศ.2555

พ.ศ.2556

พ.ศ.2557

พ.ศ.2558

พ.ศ.2559

รายรับ

14,911,976*

14,848,577.8*

15,240,000**

15,689,000**

18,500,000 **

19,421,500**


* ไม่รวมงบอุดหนุนเฉพาะกิจ ระบุวัตถุประสงค์
** ประมาณการรายรับจากข้อบัญญัติงบประมาณ พ.ศ.2556 – 2559

การปกครอง

ตำบลวัดโบสถ์ แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 11 หมู่บ้าน 1 องค์การบริหารส่วนตำบล

หมู่ที่

ชื่อหมู่บ้าน

ชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง

โทรศัพท์/มือถือติดต่อ

1

บ้านวัดโบสถ์

นายไพวรรณ  

พิมพา

ผู้ใหญ่บ้าน

08 1381 8053

2

บ้านคลองกว้าง

นางสุวรรณา  

แสงสว่าง

ผู้ใหญ่บ้าน

08 9790 8863

3

บ้านดอนทอง

นายขจร 

จงมีสุข

กำนัน

08 9244 2456

4

บ้านเนินหนองไทร

นายสุนทร  

สุรกุล

ผู้ใหญ่บ้าน

08 6843 9308

5

บ้านเนินถ่อน

นายดำรงค์  

สุกใส

ผู้ใหญ่บ้าน

08 9676 4309

6

บ้านตลาดวัดโบสถ์

นายสมนึก  

วุฒิไตรรัตน์

ผู้ใหญ่บ้าน

08 2594 1005

7

บ้านเนินตั้ว

นายสุชาติ  

สุรินทร์

ผู้ใหญ่บ้าน

08 1774 2082

8

บ้านศาลาแดง

นางบุญเลื่อน  

เข็มกลัดทอง

ผู้ใหญ่บ้าน

08 5284 0559

9

บ้านคลองสะพาน

นายอุเทน

นาคสินธุ์

ผู้ใหญ่บ้าน

08 1344 3888

10

บ้านท้ายบ้าน

นายปรีชา  

เปรมดิษฐ์

ผู้ใหญ่บ้าน

08 6145 3593

11

บ้านโคกสำราญ

นายดิเรก  

ทองศรี

ผู้ใหญ่บ้าน

08 1940 9885

3. ประชากร
จำนวนประชากรตำบลวัดโบสถ์มีจำนวนประชากรรวม 3,002  คน แยกเป็นชายจำนวน  1,437 คน หญิงจำนวน 1,565 คน ครัวเรือนจำนวน 1,018 ครัวเรือน (ข้อมูล ณ วันที่ 10  พฤษภาคม 2559)
         ตารางจำนวนหลังคาเรือนและประชากรแยกตามหมู่บ้าน ปี พ.ศ.2557 เปรียบเทียบกับปี พ.ศ.2558

หมู่ที่

ชื่อหมู่บ้าน

จำนวนประชากร ปี 2557
จำนวนประชากร ปี 2558

ชาย

หญิง

รวม

ครัวเรือน

ชาย

หญิง

รวม

ครัวเรือน

1

บ้านวัดโบสถ์

96

120

216

116

98

120

218

116

2

บ้านคลองกว้าง

118

123

241

83

109

121

230

83

3

บ้านดอนทอง

153

142

295

86

150

139

289

87

4

บ้านเนินหนองไทร

215

244

459

137

217

243

460

140

5

บ้านเนินถ่อน

106

109

215

89

103

108

211

89

6

บ้านตลาดวัดโบสถ์

70

81

151

71

72

84

156

71

7

บ้านเนินตั้ว

204

214

418

122

205

216

421

122

8

บ้านศาลาแดง

134

128

262

80

130

122

252

83

9

บ้านคลองสะพาน

103

115

218

62

101

110

211

63

10

บ้านท้ายบ้าน

113

127

240

77

114

126

240

77

11

บ้านโคกสำราญ

138

173

311

87

138

176

314

87

รวม

1,450

1,576

3,026

1,010

1,437

1,565

3,002

1,018


4. สภาพทางสังคม

      - การศึกษา
                ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก          จำนวน 1 ศูนย์   คือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.วัดโบสถ์       ตั้งอยู่ในหมู่ที่ 1
                โรงเรียน                            จำนวน 2 โรง    คือ โรงเรียนชุมชนวัดโบสถ์                       ตั้งอยู่ในหมู่ที่ 1
                                                          โรงเรียนอุทกวิทยาคม                                                      ตั้งอยู่ในหมู่ที่ 4
                ที่อ่านหนังสือพิมพ์
                ประจำหมู่บ้าน                   จำนวน 1 แห่ง   คือ  บ้านดอนทอง                                    ตั้งอยู่ในหมู่ที่ 3

      - การสาธารณสุข

                โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัดโบสถ์              จำนวน 1 แห่ง                       ตั้งอยู่ในหมู่ที่ 6

      - ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
                มีที่พักตำรวจสายตรวจประจำตำบล                                  จำนวน 1 แห่ง                      ตั้งอยู่ในหมู่ที่ 6


5. ระบบบริการพื้นฐาน

การคมนาคมขนส่ง

ลำดับที่

ชื่อสายทาง

ชนิดสายทาง

ระยะทางทั้งหมด
(กม.)

ความกว้าง
(กม.)

หมายเหตุ

1

ถนนสายหลัก
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 315 (พนัสนิคม-ฉะเชิงเทรา)

ลาดยาง

 

 

กรมทางหลวง

2

ถนนสายรอง (ถนนภายในตำบลวัดโบสถ์)

 

 

 

 

2.1

ถนนสายเนินตามาก – เนินตั้ว หมู่ที่ 7

ลาดยาง

1+765

6

อบจ.ชลบุรี

2.2

ถนนสายเนินตั้ว หมู่ที่ 10,7

คสล.

2+368

5

อบต.วัดโบสถ์

2.3

ถนนสายเนินตั้ว (บ้านนายประชุม เหลืองอ่อน –บ้านนางปรียา ธรรมสุข) หมู่ที่ 7

คสล.

0+312

5

อบต.วัดโบสถ์

2.4

ถนนสายเข้าวัดเขาแก้วน้อย หมู่ที่ 10

คสล.

0+291

6

อบต.วัดโบสถ์

2.5

ถนนบ้านเนินหนองไทร หมู่ที่ 4

หินคลุก

0+599

6

อบต.วัดโบสถ์

2.6

ถนนบ้านเนินหนองไทร หมู่ที่ 4

หินคลุก

1+270

6

อบจ.ชลบุรี

2.7

ถนนเข้าประปาหมู่บ้านเนินหนองไทร หมู่ที่ 4

หินคลุก

0+550

5

อบต.วัดโบสถ์

2.8

ถนนวัดโคกพุทธา– วัดศาลาแดง หมูที่ 8

คสล.

0+963

5

อบต.วัดโบสถ์

2.9

ถนนกลุ่มบ้านนายสำรอง หมู่ที่ 8

คสล.,ลูกรัง

0+560

5

อบต.วัดโบสถ์

2.10

ถนนซอยโรงปลาหมึก หมู่ที่ 11

คสล.,หินคลุก

1+560

6

อบต.วัดโบสถ์

2.11

ถนนศุขประยูร – บ้านเนินหนองไทร หมู่ที่ 4

คสล.,ลาดยาง

0+687

6

อบต.วัดโบสถ์

2.12

ถนนโคกหัวล้าน – บ้านเนินหญ้าคา หมู่ที่ 3,5,11

ลาดยาง

1+183

6

อบจ.ชลบุรี

2.13

ถนนโคกหัวล้าน – บ้านเนินหญ้าคา หมู่ที่ 3,5,11

ลาดยาง

1+300

6

อบต.วัดโบสถ์

2.14

ถนนทางเข้าโคกสำราญ หมู่ที่ 11

คสล.

1+400

6

อบต.วัดโบสถ์

2.15

ถนนบ้านดอนทอง – คลองน้ำเค็ม หมู่ที่ 3

คสล.

1+959

6

อบต.วัดโบสถ์

2.16

ถนนคลองชลประทาน – เนินหญ้าคา หมู่ที่ 5

ลาดยาง

0+951

6

อบต.วัดโบสถ์

2.17

ถนนศาลาแดง – เนินหญ้าคา หมู่ที่ 3,5,8,11

ลาดยาง

0+892

6

อบต.วัดโบสถ์

2.18

ถนนสายสะแกเอน หมู่ที่ 11

คสล.,หินคลุก

1+380

6

อบต.วัดโบสถ์

2.19

ถนนวงเวียนคลองกว้าง – วัดโคกพุทธา หมู่ที่ 4,8

คสล.,ลาดยาง

2+000

6

อบต.วัดโบสถ์

2.20

ถนนสายคลองสามง่าม – บ้านหัวสนาม หมู่ที่ 9,7

หินคลุก

1+540

5

อบต.วัดโบสถ์

2.21

ถนนสายริมคลอง หมู่ที่ 9

คสล.

1+300

6

อบต.วัดโบสถ์

2.22

ถนนสายหน้าวัดอุทกเขปสีมาราม – คลองสะพาน หมู่ที่ 9

ลาดยาง

1+252

6

อบต.วัดโบสถ์

2.23

ถนนเนินถ่อน หมู่ที่ 5

คสล.

1+500

6

อบต.วัดโบสถ์

2.24

ถนนเนินถ่อน– ตำบลหน้าประดู่ หมู่ที่ 5 (รูปตัวยู)

หินคลุก

1+600

5

อบต.วัดโบสถ์


การสาธารณูปโภค

ประปา

ที่

ชื่อ

หมู่ที่

ขนาด(ครัวเรือน)

จำนวนผู้ใช้
(ครัวเรือน)

ผู้ได้ประโยชน์

1

การประปาส่วนภูมิภาค *

2

400

500

หมู่ที่ 1, 2, 4, 6, 7, 10 และตำบลวัดหลวง

2

ระบบประปาหมู่บ้าน

 

 

 

 

3

ประปาบ้านวัดโบสถ์ *

6

300

350

หมู่ที่ 1, 2, 6, 7, 9, 10 และตำบลวัดหลวง

4

ระบบประปาบ้านดอนทอง *

3

300

350

หมู่ที่ 3, 5, 8, 9, 11  ตำบลโคกเพลาะ และ
ตำบลหน้าประดู่

5

ระบบประปาเนินหนองไทร

4

300

250

หมู่ที่ 2, 4

* การใช้น้ำเกินร้อยละ 80 ของกำลังการผลิต

ไฟฟ้า
   ตำบลวัดโบสถ์มีไฟฟ้าครบทุกหมู่บ้าน (บางครัวเรือนใช้มิเตอร์ไฟฟ้าร่วมกัน)
โทรศัพท์         โทรศัพท์สาธารณะจำนวน 9 แห่ง ดังนี้
                        หมู่ที่  3   จำนวน   1  แห่ง
                        หมู่ที่  4   จำนวน   2  แห่ง
                        หมู่ที่  5   จำนวน   1  แห่ง
                        หมู่ที่  6    จำนวน  2  แห่ง
                        หมู่ที่  7    จำนวน  1  แห่ง
                        หมู่ที่  9    จำนวน  1  แห่ง
                        หมู่ที่ 11   จำนวน  1  แห่ง

6. ระบบเศรษฐกิจ
           การเกษตร
           ประชากรในตำบลวัดโบสถ์ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม มีบางส่วนที่ประกอบอาชีพรับจ้าง และค้าขาย

           การปศุสัตว์
           สัตว์เศรษฐกิจของตำบลวัดโบสถ์ ได้แก่ ไก่เนื้อ ไก่ไข่ บ่อกุ้ง เป็ดไล่ทุ่ง

การบริการ การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ
ตำบลวัดโบสถ์มีสถานที่ ที่เป็นหน่วยธุรกิจที่สำคัญ  ดังนี้

1. ปั๊มน้ำมัน                                
2. โรงงานคัดไข่                    
3. โรงงานเซรามิก                   
4. โรงงานผลิตสปริง                 
5. โรงงานผลิตเฟอร์นิเจอร์        
6. บ่อบัว                                  
7. ฟาร์มไก่                               
8. บ่อกุ้ง                                   
9. บ่อเลี้ยงปลาทับทิม             
1 แห่ง  
1 แห่ง                 
1 แห่ง              
1 แห่ง    
1 แห่ง   
1 แห่ง             
1 แห่ง    
5 แห่ง     
1 แห่ง     
ตั้งอยู่หมู่ที่ 7
ตั้งอยู่หมู่ที่ 2
ตั้งอยู่หมู่ที่ 2
ตั้งอยู่หมู่ที่ 7
ตั้งอยู่หมู่ที่ 4
ตั้งอยู่หมู่ที่ 4
ตั้งอยู่หมู่ที่ 2
ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 , 9
ตั้งอยู่หมู่ที่ 11

การท่องเที่ยว
วัดโบสถ์  กราบนมัสการหลวงพ่อโตภายในโบสถ์อายุกว่า 100 ปี  ศาลาการเปรียญอายุกว่า 100 ปี และเจดีย์ที่มีปล้องไฉนมากทีสุดในโลก
วัดอุทกเขปสีมาราม (วัดน้ำ) แหล่งพิพิธภัณฑ์เกี่ยวกับเครื่องมือเครื่องใช้ในการเกษตรสมัยโบราณ เช่น เครื่องสีข้าว ข้องปลา และคันไถ

7. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ)

การเกษตร

ราษฎรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำนา ค้าขาย ทำธุรกิจส่วนตัว งานรับจ้างทั่วไป และเลี้ยงสัตว์ ตามลำดับ มีการปรับปรุงพื้นที่ที่เป็นดินลูกรังที่ไม่เหมาะสมกับการปลูกพืชหรือเลี้ยงสัตว์เพียงอย่างเดียวมาเป็นไร่นาสวนผสมซึ่งอยู่ที่ หมู่ที่ 3  ซึ่งมีการขุดสระน้ำเพื่อทำเป็นบ่อผักบุ้งและแบ่งพื้นที่เพื่อปลูกต้นหอม และพืชผักสวนครัว

ศักยภาพของชุมชนและพื้นที่

- ชมรมเปตองตำบลวัดโบสถ์                                    
- กลุ่มผู้ใช้น้ำตำบลวัดโบสถ์
- กลุ่มผู้สูงอายุตำบลวัดโบสถ์
- กลุ่มอาชีพทำกระยาสารทตำบลวัดโบสถ์

 

8. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม

การนับถือศาสนา
ประชาชนในตำบลวัดโบสถ์ ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ
วัด     จำนวน 4 วัด     คือ 
         วัดโบสถ์                         ตั้งอยู่ในหมู่ที่ 6
         วัดดอนทอง                    ตั้งอยู่ในหมู่ที่ 3
         วัดอุทกเขปสีมาราม        ตั้งอยู่ในหมู่ที่ 4
         วัดโคกพุทธา                  ตั้งอยู่ในหมู่ที่ 8

     ประเพณีและงานประจำปี
         - ประเพณีที่สำคัญอื่นๆ ได้แก่ ประเพณีสงกรานต์ อาบน้ำผู้สูงอายุ ประเพณีลอยกระทง
         - เทศกาลแข่งขันแคะขนมครก ที่จัดเป็นประจำทุกปีที่วัดโบสถ์

     ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น
         - ภูมิปัญญาท้องถิ่นในตำบลวัดโบสถ์ ได้แก่ ผลิตยาสมุนไพร ยาเขียว

9. ทรัพยากรธรรมชาติ
ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่   ได้แก่ ดิน ต้นไม้ และแหล่งน้ำธรรมชาติ
แหล่งน้ำ
แหล่งน้ำธรรมชาติ  คลอง  จำนวน 9 แห่ง  ผ่านหมู่ที่ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ที่

ชื่อคลอง

หมู่ที่

กว้าง(เมตร)

ยาว(เมตร)

ลึก(เมตร)

หมายเหตุ

1.

คลองหัวสะแก

7

16-18

2,000

4-5

 

2.

คลองวัดโบสถ์ เนินตั้ว

7, 10

16-18

1,500

4-5

 

3

คลองเมือง

4, 9

16-18

2,500

4-5

 

4.

คลองหน้าวัด

4

16-18

1,500

4-5

 

5.

คลองสะพาน

7, 9

16-18

1,500

4-5

 

6.

คลองกว้าง

1, 2, 4

16-18

1,400

4-5

 

7.

คลองเนินถ่อน

3, 5

16-18

2,700

4-5

 

8.

คลองน้ำเค็ม

3

16-18

2,200

4-5

 

9.

คลองสะพาน-คลองน้ำเค็ม

9, 11

16-18

3,400

4-5

 

แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
สระน้ำ   จำนวน 5 แห่ง 
              ตั้งอยู่หมู่ที่ 3                         จำนวน 1 แห่ง
              ตั้งอยู่หมู่ที่ 4                         จำนวน 1 แห่ง
              ตั้งอยู่หมู่ที่ 6                         จำนวน 1 แห่ง
           

ถังเก็บน้ำฝน  ฝ 99      ตั้งอยู่หมู่ที่ 9                         จำนวน 1 แห่ง  

ฝาย/ทด/ประตูระบายน้ำ

ที่

ชื่อฝาย

หมู่ที่

ปริมาณน้ำที่กักเก็บ
(ลบ.ม.)
(ประมาณการ)

จำนวนพื้นที่การเกษตร
(ลบ.ม.)
(ประมาณการ)

ลึก(เมตร)

ผู้ได้ประโยชน์

1

ฝายคลองน้ำเค็ม

3

105,000

12,000

 

หมู่ที่ 3, 8, 9

2

ฝายบ้านเนินหนองไทร

4

35,000

4,800

 

หมู่ที่ 4

3

ฝายบ้านวัดน้ำ

4

18,000

3,200

 

หมู่ที่ 2, 4

4

ฝายหัวสะแก

7

25,000

4,500

 

หมู่ที่ 7, 11

5

ฝายศาลาแดง

8

65,000

6,000

 

หมู่ที่ 4, 8

6

ฝายหมู่ที่ 9

9

54,000

4,000

 

หมู่ที่ 1, 2, 6, 9

7

ทดหมู่ 7

7

55,000

3,000

 

หมู่ที่ 7, 10

8

ทดตาบุญ

9

15,000

3,000

 

หมู่ที่ 6, 9

 

 
ผู้เข้าชมขณะนี้ :
รวมผู้เข้าชมทั้งหมด :
HTML hit counter - Quick-counter.net
   
องค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์
หมู่ 6 ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอพนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140
โทรศัพท์
0-3816-3104-5
โทรสาร 0-3816-3105
  facebook.com/watbotchonburi
© Copyright 2018