❖ วิสัยทัศน์ ❖ “มีน้ำทำนา ประชาร่วมใจ ใส่ใจพัฒนาคุณภาพชีวิต น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี”

 

  โครงสร้างองค์กร


แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี  (พ.ศ. 2561 – 2563)
โครงสร้างส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์  อำเภอพนัสนิคม  จังหวัดชลบุรี


ระดับ

บริหาร
ท้องถิ่น
(สูง)

บริหาร
ท้องถิ่น
(กลาง)

บริหาร
ท้องถิ่น
(ต้น)

อำนวยการ
ท้องถิ่น
(สูง)

อำนวยการ
ท้องถิ่น
(กลาง)

อำนวยการ
ท้องถิ่น
(ต้น)

วิชาการ
(ชช.)

วิชาการ
(ชพ.)

วิชาการ
(ปก./ชก.)

วิชาการ
(ชก.)

วิชาการ
(ปก.)

ทั่วไป
(อส.)

ทั่วไป
(ปง./ชง.)

ทั่วไป
(ชง.)

ครู

ทั่วไป
(ปง.)

ลูกจ้าง
ประจำ

พนักงานจ้าง
ตามภารกิจ

พนักงานจ้าง
ทั่วไป

 

รวม

คนครอง

-

1

-

-

-

2

-

-

-

2

-

-

-

2

3

2

-

7

3

22

ว่าง

-

-

-

-

-

3

-

-

2

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

6

 

28
โครงสร้างสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์  อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี
ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี  (พ.ศ. 2561 – 2563)ระดับ

ประเภทอำนวยการท้องถิ่น

ประเภทวิชาการ

ประเภททั่วไป

ลูกจ้างประจำ

พนักงานจ้าง

 

รวม

ต้น

กลาง

สูง

ปฏิบัติการ

ชำนาญการ

ชำนาญการพิเศษ

เชี่ยวชาญ

ปฏิบัติงาน

ชำนาญงาน

อาวุโส

ภารกิจ

ทั่วไป

จำนวน

1

 

 

2

1

 

 

 

1

 

-

3

3

11

โครงสร้างกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์  อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี  (พ.ศ. 2561 – 2563)ระดับ

ประเภทอำนวยการท้องถิ่น

ประเภทวิชาการ

ประเภททั่วไป

ลูกจ้างประจำ

พนักงานจ้าง

 

รวม

ต้น

กลาง

สูง

ปฏิบัติการ

ชำนาญการ

ชำนาญการพิเศษ

เชี่ยวชาญ

ปฏิบัติงาน

ชำนาญงาน

อาวุโส

ภารกิจ

ทั่วไป

จำนวน

2

 

 

 

 

 

 

2

1

 

-

2

 

7

โครงสร้างกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์  อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี
ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี  (พ.ศ. 2561 – 2563)


ระดับ

ประเภทอำนวยการท้องถิ่น

ประเภทวิชาการ

ประเภททั่วไป

ลูกจ้างประจำ

พนักงานจ้าง

 

รวม

ต้น

กลาง

สูง

ปฏิบัติการ

ชำนาญการ

ชำนาญการพิเศษ

เชี่ยวชาญ

ปฏิบัติงาน

ชำนาญงาน

อาวุโส

ภารกิจ

ทั่วไป

จำนวน

1

 

 

 

 

 

 

1

 

 

-

1

 

3

โครงสร้างกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์  อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี
ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี  (พ.ศ. 2561 – 2563)

ระดับ

ประเภทอำนวยการท้องถิ่น

ประเภทวิชาการ

ประเภททั่วไป

ครู

ลูกจ้างประจำ

พนักงานจ้าง

 

รวม

ต้น

กลาง

สูง

ปฏิบัติการ

ชำนาญการ

ชำนาญการพิเศษ

เชี่ยวชาญ

ปฏิบัติงาน

ชำนาญงาน

อาวุโส

คศ.

ภารกิจ

ทั่วไป

จำนวน

1

 

 

 

1

 

 

 

 

 

3

-

1

 

6


 

 
ผู้เข้าชมขณะนี้ :
รวมผู้เข้าชมทั้งหมด :
HTML hit counter - Quick-counter.net
   
องค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์
หมู่ 6 ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอพนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140
โทรศัพท์
0-3816-3104-5
โทรสาร 0-3816-3105
  facebook.com/watbotchonburi
© Copyright 2018